הודעה בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 להפעלת תכנית לעידוד בתר דוקטורנטיות ישראליות מצטיינות בתחומי ה-STEM
תאריך אחרון להגשה 09/06/2020
תאריך פרסום 24/05/2020
סוג
מיזם משותף
סטאטוס
לא פעיל

המל”ג/ות”ת מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם Zucerman Institute (להלן – “קרן צוקרמן“) בפטור מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג, 1993 (להלן – “התקנות“), לשם הפעלת תכנית לעידוד בתר דוקטורנטיות ישראליות מצטיינות בתחומי ה-STEM (להלן “התכנית“).

רקע

בהמשך להמלצות הצוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, בראשות פרופ' רבקה כרמי, החליטה ות"ת לפעול לקידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה, ובין היתר לכונן תכנית מלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות החל משנת תשע"ד.

קרן צוקרמן פנתה לות"ת וביקשה לקחת חלק בתכנית זאת וביום 20.5.2020 החליטה ות"ת לשתף פעולה עם קרן צוקרמן בתכנית זאת בהתאם למתווה המפורט להלן.

תנאי הסף לקבלת המלגה

1. המועמדות יתקבלו להשתלמות בתר-דוקטורט בחוץ לארץ ותהיינה זכאיות למלגת קיום מהמוסד הקולט או מהמוסד השולח או כל מלגת בתר-דוקטורט אחרת, ובכוונתן לצאת ללימודי בתר-דוקטורט בחוץ לארץ לתקופה שלא תפחת משנתיים.

2. המועמדות הן בעלות תואר שלישי או שהן צפויות לקבל את התואר השלישי שלהן לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות. בעת תחילת השתלמותן לא יחלפו למעלה מארבע שנים ממועד קבלת התואר השלישי שלהן.

3. התכנית הינה עבור בתר-דוקטורנטיות חדשות בלבד, אשר מתחילות את ההשתלמות החל מהשנה האקדמית העוקבת למועד זכייתה במלגה.

4. ההשתלמות תתמקד בפעילות מחקרית בתחומה המדעי של המועמדת.

5. במשך תקופת ההשתלמות תקדיש המועמדת את מלוא זמנה לפעילות האקדמית באוניברסיטה בה היא משתלמת.

6. המוסד השולח יקבל מהמועמדת ויעביר לות"ת את הצהרתה כי לקראת השלמת השתלמותה בחו"ל תפנה אל מוסדות אקדמיים בארץ לרבות האוניברסיטה השולחת, בבקשה להצטרף כחברת סגל. המועמדת תצהיר כי במידה ויבשילו התנאים לכך אכן תצטרף אל אחד מהם כחברת סגל. במידה ותחליט המלגאית לא לחזור לאחד המוסדות בארץ, למרות שהבשילו התנאים לכך, היא תידרש להשיב את דמי המלגה.

7. תינתן העדפה לתחומי ה- STEM: מדעי המחשב, הנדסה, מתמטיקה, מדעים פיזיקאליים, מדעי החיים ורפואה.

8. יובהר כי לא תוגשנה מועמדות אשר היו בעבר בעלות מינוי כחברות סגל אקדמי בכיר.

גובה המלגה

9. מדי שנה יחולקו עד 30 מלגות חדשות.

10. גובה המלגה יהיה 40-30 אלף דולר (ארה״ב) לשנה, בתאם למצבה המשפחתי של המלגאית כדלקמן:

 

מצב משפחתי גובה המלגה

בדולרים (ארה״ב)

רווקה  30,000
נשואה  33,000
נשואה +1  36,000
נשואה +2 ויותר  40,000

 

11. המלגה תינתן לתקופה של שנתיים לכל היותר. הענקת המלגה בשנה השנייה מותנית בקיום פעילותה האקדמית של המלגאית ובהעברת הדיווח על פעולה זו.

12. המלגה מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן: הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו"ל.

תקופת ומימון התכנית

13. התכנית תפעל למשך שני מחזורים, בשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב.

14. מסגרת תקציב התכנית על פני שני מחזורים צפויה לעמוד על 5,100 אלפי דולר מתוכם 50% במימון ות"ת ו-50% במימון מכון צוקרמן.

15. דמי המלגות מטעם ות"ת ומכון צוקרמן בתכנית יועברו למוסדות הקולטים במישרין בהתאם למועמדות שזכו.

אופן הגשת הבקשה למלגה

16. בהתאם ליעדי התוכנית, לתמיכה ועידוד פוסט דוקטורנטיות מצטיינות ולקדם מחקר בתחומי ה-STEM ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, החליטה קרן צוקרמן כי יהיו רשאיות להשתתף במסגרת שיתוף הפעולה עם הקרן, אוניברסיטאות מחקר בישראל אשר לגביהן ערכה הקרן בדיקה מעמיקה של מצויינות אקדמית של המוסד ובכלל זה: התרשמות מרמת הקמפוס, רמת התשתיות הפיסיות הקיימות במוסד, רמת מעבדות המחקר, מחוייבות החוקרים למחקר בכלל ולבינלאומיות בפרט, מחוייבות הנהלת המוסד בדגש על המדע והמצויינות האקדמית וכו'. קרן צוקרמן תשיא תרומתה לתכנית עבור מועמדים המגיעים לאוניברסיטאות מחקר התואמות את השיקולים האקדמים המצויינים לעיל.

לאור דחיפות אישור התכנית, ולאור משבר החירום הלאומי והעולמי שהוכרז עקב נגיף הקורונה וההגבלות שהוטלו בעקבותיו, לא היה ביכולתה של הקרן לערוך בדיקה של אוניברסיטת אריאל כמפורט לעיל בדבר המצויינות האקדמית (הכוללת גם ביקור פיסי במוסד), כפי שעשתה לגבי יתר אוניברסיטאות המחקר, לשם השתתפותה בשני מחזורי התכנית, ולפיכך לא תוכל הקרן לאשר בעת הזו כי אוניברסיטת אריאל עומדת בקריטריון המצויינות האקדמית מטעמה להשתתפות במסגרת שיתוף הפעולה, זאת הואיל והקול הקורא עבור המחזור הראשון כבר פורסם והקול הקורא עבור המחזור השני אמור להתפרסם כבר בחודש אוקטובר הקרוב. לפיכך, ככל ויהיו מועמדות זוכות אשר יוגשו ע"י אוניברסיטת אריאל הן יתוקצבו במלואן ע"י ות"ת ויחשבו כמלגאיות ות"ת בלבד, ורק יתר המועמדות יתוקצבו באופן שווה בין ות"ת ובין קרן צוקרמן.

17. כל אוניברסיטת מחקר המשתתפת בתכנית יכולה להגיש ולזכות בלא יותר מאשר 5 מועמדות במחזור נתון.

ניהול ושיפוט התכנית

18. ות"ת תמשיך לנהל ולהפעיל את התכנית ובחירת המועמדות הזוכות תתבצע ע"י ועדת השיפוט שמונתה לצורך זה ע"י ות"ת ואשר ביצעה את בחירת המועמדות בשנים הקודמות של התכנית.

19. בסוף כל שנה קלנדרית, לאחר קבלת דו"ח הביצוע לגבי המלגאיות הפעילות בשנה האקדמית שהסתיימה יועבר למוסדות מכתב תשלום המפרט את סך הביצוע המאושר לשנה האקדמית שהסתיימה. מכתב זה יפרט הן את חלק ות"ת במלגות וכן את חלקו של מכון צוקרמן.

 

ועדת המכרזים של המל”ג דנה בבקשה למתן פטור ממכרז בגין עריכת מיזם משותף, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 וקבעה כי מדובר בפרוייקט רכישת שירותים ולא במתן תמיכה.

ניתנת בזאת האפשרות לאדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם המפורט במודעה זו, לפנות לוועדת המכרזים, פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו”אל mechrazim@che.org.il לא יאוחר מיום 09/06/2020

על הפנה לוודא קבלת פנייתו באמצעות הטלפונים: 02-5094596/02-5094584 בשעות העבודה המקובלות.

ועדת המכרזים של המל”ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.