הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם The Bernn- White Group מארה"ב, בפטור ממכרז
תאריך אחרון להגשה 11/07/2013
תאריך אחרון לשאלות 11/07/2013
תאריך פרסום 27/06/2013
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") להתקשר עם חברת The Bernn- White Group מארה"ב, בפטור ממכרז, כמפורט בהודעה זו להלן.

 

א. בכוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם חברת The Bernn- White Group בפטור ממכרז, למתן שירותי יעוץ אסטרטגי בתחום של "שוק ההשכלה הגבוהה הבינלאומי" למועצה, לאור הנימוקים המפורטים בחוות הדעת של גב' צמרת זוהר, אחראית קשרי ישראל אסיה, מיום 27.6.13.

 

ב. היקף ההתקשרות: המועצה תשלם לחברת The Bernn- White Group עבור ביצוע השירותים סך של 50,000 ₪ כולל מע"מ.

 

משך ההתקשרות: שנה. למועצה תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה או תקופות נוספות שלא יעלו על 4 שנים נוספות.

 

ג. ניתנת בזה לציבור האפשרות לפנות עד ליום 11/07/2013 בטענה כי קיים ספק ישראלי, המסוגל לספק את השירותים שבהם מדובר. את הפניות כאמור יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני: mechrazim@che.org.il

יש לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפונים 02-5094596 / 02-5094584

פניות שתתקבלנה לאחר המועד כאמור, לא תילקחנה בחשבון.