הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם כנס תערוכות ג.ר. בע"מ בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
תאריך אחרון להגשה 08/09/2019
תאריך פרסום 21/08/2019
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם חברת כנס תערוכות ג.ר. בע"מ, וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) לשם השתתפות בכנס שעורך ארגון AutmAsia בנושא מסחור ידע ויזמות באקדמיה. תקופת ההתקשרות המוערכת היא ביום הראשון של כנס המסחור הנערך במלון רמדה ביום 5.11.2019

שווי ההתקשרות המוערך הינו כ- 125,000 ₪ בתוספת מע”מ.

רצ”ב חוות דעתה  של מריסה גרוס ירם,  ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים, אגף אסטרטגיה ובינלאומיות, לפיה בנסיבות הנוכחיות חברת כנס ישראל הינה  הספק היחיד המסוגל לספק את השירות האמור ובהתאם לצורכי המל"ג/ות"ת.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום ראשון 8.9.2019

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584 .