הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מכון דוידסון בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
תאריך אחרון להגשה 30/10/2019
תאריך פרסום 25/09/2019
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

Seeהמועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מכון דוידסון וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) וזאת לצורך חלוקת מלגות פר"ח לסטודנטים וחלוקת מלגות קרן הסיוע לסטודנטים. תקופת ההתקשרות המוערכת היא כ- 5 שנים ושווי ההתקשרות המוערך הינו כ- 220 מש"ח כולל מע”מ.

רצ”ב חוות דעתו של מר יוסף סבג מרכז בתחום תקצוב, חברה, קהילה ומכינות, לפיה בנסיבות הנוכחיות מכון דוידסון  הינו  הספק היחיד היכול לספק את השירות האמור ובהתאם לצורכי ות"ת.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום 30.10.19 .

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584.