הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מלון רמדה בירושלים בפטור ממכרז, כספק יחיד בהתאם לתקנה 3(29)
תאריך אחרון להגשה 12/03/2020
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מלון רמדה בירושלים , וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) לצורך קיום כנס ההשכלה הגבוהה בהשתתפות ראשי המוסדות להשכלה גבוהה, נשיא המדינה, שר החינוך ואורחים רבים נוספים. מספר המשתתפים המשוער הינו בין 600 ל- 650  משתתפים. הכנס יימשך יום אחד, ביום 27.10.2020 בין השעות 9:00 –  17:00 ושווי ההתקשרות המוערך הינו כ- 250,000 ₪ כולל מע”מ.

רצ”ב חוות דעתו של מר דני קייזלר מחברת "במה כהלכה", מפיק הכנס, לפיה בנסיבות הנוכחיות מלון רמדה ירושלים   הינו  הספק היחיד היכול לספק את השירות האמור ובהתאם לצורכי המועצה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום 12.03.2020.

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584.