הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מר גורי זילכה בפטור ממכרז, כספק יחיד בהתאם לתקנה 3 (29)
תאריך אחרון להגשה 24/12/2020
תאריך פרסום 10/12/2020
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מר גורי זילכה  כיועץ למל"ג/ות"ת , וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד).
תקופת ההתקשרות המוערכת היא כ- 10 חודשים.
היועץ ייעץ וילווה את נציגי מל"ג/ות"ת בעדכון מודל התקצוב של ות"ת ובניית מודל תקצוב חדש עבור המכינות הקדם אקדמיות.

שווי ההתקשרות המוערך הינו כ- 180,000 ₪ כולל מע"מ.
לפיה בנסיבות הנוכחיות מר גורי זילכה הינו הספק היחיד המסוגל לספק את השירות האמור ובהתאם לצורכי המל"ג /ות"ת.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה להשכלה גבוהה, רשאי לפנות למועצה להשכלה גבוהה בכתב באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני Mechrazim@che.org.il  עד ליום 24.12.20.

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584