הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מכון הנרייטה סאלד- בפטור ממכרז, כספק יחיד
תאריך אחרון להגשה 03/07/2016
תאריך אחרון לשאלות 03/07/2016
תאריך פרסום 20/06/2016
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993

 

 

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מכון הנרייטה סאלד – המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות (להלן: “המכון“) בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד), לצורך אספקת שירותי איסוף ועיבוד נתונים לבדיקת התפוקה המדעית השנתית ובדיקת ה-Impact (השפעה) המדעי של חוקרים ישראלים השייכים למוסדות אוניברסיטאיים או למכללות במפת המחקר בתחומי הידע השונים. שירותים אלה משמשים הן לצרכים סטטיסטיים והן בחלוקת תקציבי האוניברסיטאות במסגרת מודל התקצוב של ות”ת; תקופת ההתקשרות המוערכת היא כ- 5 שנים ושווי ההתקשרות המוערך לשירות זה הינו כ-500,000 ₪ לשנה (לפני מע”מ).

 

 

רצ”ב חוות דעתו של מר ארי סטון, המשמש כממונה בתחום סגל ותפוקות מחקר במועצה, לפיה המכון הינו היחיד היכול לספק את השירות האמור בהתאם לצורכי המועצה.

 

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום 3/7/2016

 

 

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584 .