הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם חברת "יפעת מידע תקשורתי בע"מ"- בפטור ממכרז, כספק יחיד
תאריך אחרון להגשה 17/11/2016
תאריך אחרון לשאלות 17/11/2016
תאריך פרסום 26/10/2016
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם חברת "יפעת מידע  תקשורתי בע"מ " – לצורך קבלת מידע על פרסומים בתקשורת ובהם קטעי עיתונות, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט ליחידת הדוברות במועצה להשכלה גבוהה  (להלן: “הספק “) בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד). תקופת ההתקשרות המוערכת היא כ- 5 שנים ושווי ההתקשרות המוערך לשירות זה הינו כ-15,000 ₪ לשנה (כולל מע”מ).

 

רצ”ב חוות דעתו של מר שרון אחדות , דובר המועצה להשכלה גבוהה  , לפיה חברת יפעת מידע תקשורתי בע"מ  הינה הספק היחיד היכול לספק את השירות האמור בהתאם לצורכי המועצה.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום 17/11/2016

 

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584 .