הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם גב' מיכל שכטר בפטור ממכרז, כספק יחיד
תאריך אחרון להגשה 06/11/2016
תאריך אחרון לשאלות 06/11/2016
תאריך פרסום 01/11/2016
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

 

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם גב' מיכל שכטר כיועצת תוכן להליך חידוש אתר המל"ג וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד). תקופת ההתקשרות המוערכת היא כחודש וחצי, עד לסיום הפרוייקט לרבות בדיקות QA,  ושווי ההתקשרות הינו כ-20,000 ₪ בתוספת מע”מ.

 

רצ”ב חוות דעתו של מר שרון אחדות , דובר המועצה להשכלה גבוהה, לפיה בנסיבות הנוכחיות גב' שכטר הינה הספק היחיד היכול לספק את השירות האמור ובהתאם לצורכי המועצה.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום 6/11/2016

 

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584 .