הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מר דוד ברוך בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
תאריך אחרון להגשה 08/01/2017
תאריך אחרון לשאלות 08/01/2017
תאריך פרסום 26/12/2016
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מר דוד ברוך  כיועץ לות"ת , וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד). תקופת ההתקשרות המוערכת היא כ- שנה לצורך גיבוש תכנית הבראה  ובמידת הצורך גם פיקוח על מימוש תכנית ההבראה, ביצוע בדיקות תקופתיות וכו' ושווי ההתקשרות המוערך הינו כ- 300,000 ₪ בתוספת מע”מ.

 

רצ”ב חוות דעתה  של גב' שירה נבון , סמנכ"ל תקצוב ות"ת, לפיה בנסיבות הנוכחיות מר  דוד ברוך  הינו  הספק היחיד היכול לספק את השירות האמור ובהתאם לצורכי ות"ת, אוצר, ואוני' העברית.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום 8.1.2017

 

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584 .