הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם פרופ' אורי סיון בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
תאריך אחרון להגשה 06/05/2018
תאריך פרסום 16/04/2018
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם פרופ' אורי סיון  כיועץ לות"ת , וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) וזאת לצורך גיבוש תוכנית לאומית לפיתוח התחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לרבות מו"מ וגיוס שותפים פוטנציאלים לתכנית ובניית התכנית באופן הוליסטי שיכלול את כל הגורמים הרלוונטים ברמה הלאומית הרחבה. תקופת ההתקשרות המוערכת היא כ- שנה ושווי ההתקשרות המוערך הינו כ- 100,000 ₪ כולל מע”מ.

 

רצ”ב חוות דעתה  של פרופ' יפה זילברשץ , יו"ר ות"ת, לפיה בנסיבות הנוכחיות פרופ'  אורי סיון  הינו  הספק היחיד היכול לספק את השירות האמור ובהתאם לצורכי ות"ת.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום 6.5.2018 .

 

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584.