הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם פרופ' יוסף קלפטר בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
תאריך אחרון להגשה 02/09/2019
תאריך פרסום 14/08/2019
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם פרופ' יוסף קלפטר כיועץ למל"ג/ות"ת , וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד). תקופת ההתקשרות המוערכת היא כ- שנה וחצי או עד לחתימת מדינת ישראל על הסכם "הורייזן אירופה" עם האיחוד האירופי. היועץ ייעץ וילווה את נציגי מל"ג/ות"ת במסגרת ניהול המשא ומתן מול האיחוד האירופי לשם גיבוש התנאים לקראת צירוף מדינת ישראל לתכנית "הורייזן אירופה".

שווי ההתקשרות המוערך הינו כ- 200,000 ₪ בתוספת מע”מ.

 

רצ”ב חוות דעתה  של פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת, לפיה בנסיבות הנוכחיות פרופ' קלפטר הינו  הספק היחיד המסוגל לספק את השירות האמור ובהתאם לצורכי המל"ג/ות"ת.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום שני 2.9.2019

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584 .