הועדה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מר שלמה הרשקוביץ בפטור ממכרז, כספק יחיד
תאריך אחרון להגשה 01/07/2012
תאריך אחרון לשאלות 01/07/2012
תאריך פרסום 24/05/2012
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

 

 א. בכוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מר שלמה הרשקוביץ בפטור ממכרז, כספק יחיד בנושא "יעוץ למודל התקצוב". מדובר בייעוץ להערכת תפוקות חוקרים במדעי הרוח לצורך עדכון מודל התקצוב של האוניברסיטאות,עדכון מודל תקצוב המכללות ונתוח מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תוך השוואה בינלאומית. לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתה של גב' מרב שביב- סמנכ"ל לתכנון ות"ת, מיום 20.5.2012 המצורפת בזה.

 

ב. היקף ההעסקה: כ-30 שעות בחודש. משך תקופת ההתקשרות: שנה אחת, מיום 15.7.2012 ועד ליום 15.06.2013. למועצה להשכלה גבוהה תהא האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה או תקופות נוספות שלא יעלו על 3 שנים נוספות.

 

ג. ניתנת בזה לציבור האפשרות לפנות עד ליום 1.7.2012 בטענה כי קיים יועץ אחר, המסוגל לבצע את השירותים שבהם מדובר. את הפניות כאמור יש להפנות בכתב למר משה אהרוני מות"ת בכתובת: MOSHE@CHE.ORG.IL. פניות שתתקבלנה לאחר המועד כאמור, לא תילקחנה בחשבון.