הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מכון הנרייטה סאלד- בפטור ממכרז, כספק יחיד
תאריך אחרון להגשה 24/12/2012
תאריך אחרון לשאלות 24/12/2012
תאריך פרסום 05/12/2012
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

 

 

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: "ות"ת") מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מכון הנרייטה סאלד – המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות (להלן: "המכון") בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) לצורך שינוי התוכנה האוספת ומעבדת את פרסומי החוקרים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות לפי תחומי לימוד עבור מודל התקצוב של ות"ת; שינוי תוכנה זה כולל גם שינוי הדוחות הסטטיסטיים ודוחות המערכת. שווי ההתקשרות המוערך לשירות זה הינו 52,650 ₪ (לפני מע"מ).

 

רצ"ב חוות דעתה של גב' חוה קליין-אבישי, המשמשת כממונה בכירה בתחום תכנון ומידע במועצה, לפיה המכון הינו היחיד המספק את השירות האמור בהתאם לצורכי המועצה.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום 24/12/2012.

 

יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584 .