המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) מודיעה בזאת על כוונתה  להתקשר עם הורן יועצים  וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) וזאת לצורך יעוץ וליווי של מערכת להגשת בקשות מקוונת לפתיחה של תכניות לימוד חדשות ולהגשה של דוחות הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה.
תאריך אחרון להגשה 16/08/2020
תאריך פרסום 03/08/2020
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) מודיעה בזאת על כוונתה  להתקשר עם הורן יועצים  וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) וזאת לצורך יעוץ וליווי של מערכת להגשת בקשות מקוונת לפתיחה של תכניות לימוד חדשות ולהגשה של דוחות הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה.
תקופת ההתקשרות המוערכת היא כ- 12 חודשים  ושווי ההתקשרות המוערך הינו כ- 150,000 ₪.

רצ”ב חוות דעתו של מר ליאור שחר, ממונה בכיר תחום מערכות מידע , לפיה בנסיבות הנוכחיות חברת הורן יועצים בע"מ הינה  הספק היחיד היכול לספק את השירות האמור ובהתאם לצורכי המל"ג.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני machrazim@che.org.il   עד ליום 16.8.2020 יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584.