חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
תאריך אחרון להגשה 04/09/2012
תאריך אחרון לשאלות 27/08/2012
תאריך פרסום 10/08/2012
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות למכרז זה

בעקבות פניות ושאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת מכרז פומבי 10/2012 בנושא חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי, בכוונתנו לדחות את יום ומועד ההגשה של ההצעות.

 הודעה על המועד החדש להגשת הצעות והשינויים שיחולו במסמכי המכרז בעקבות שאלות ההבהרה, תפורסם בעיתונות ובאתר זה.

 

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המל"ג" או "המועצה"), מזמינה בזה הצעות למתן שירותים של ליסינג תפעולי מלא, לחכירת כלי רכב שישמשו את עובדיה, הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו, ובהתאם להגדרות הכלולות בהם

2. תנאי סף להגשת הצעות רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן ראשי להגיש הצעה במכרז זה:

2.1. עיקר עיסוקו של המציע הוא השכרת רכב ארוכת טווח ו/או השכרת רכב בחכירה תפעולית (ליסינג תפעולי), והוא בעל ניסיון בעיסוק זה לפחות בחמש השנים האחרונות, מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה (לרבות כל מועד נדחה).

2.2. המציע מחכיר בליסינג תפעולי מלא לפחות 10,000 כלי רכב במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

2.3. המציע הציג 3 המלצות חיוביות לפחות כמפורט בסעיף 13.4 למסמכי המכרז. המלצות בסעיף זה משמען ההמלצות שתתקבלנה לא רק בכתב אלא גם ההמלצות שתימסרנה בעל-פה לנציגי המל"ג. שיקול הדעת האם המלצה היא חיובית כאמור בסעיף זה אם לאו, תהא של המל"ג. בכל מקרה, המל"ג לא תפסול הצעה על אי עמידה בתנאי סף זה אלא לאחר שנתנה למציע הזדמנות להתייחס לכך קודם קבלת ההחלטה.

2.4. המציע מחזיק בידו את כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין להפעלת עסקו ומתן השירותים נשוא מכרז זה, ובהתאם לדרישתה של כל רשות מוסמכת.

2.5. למציע סניף שירות באזור השיפוט של העיר ירושלים.

2.6. למציע הסדרים עם מוסכי שרות מורשים ע"י היבואן לכל סוגי הרכבים המוצעים על ידיו לחכירה על פי תנאי מכרז זה.

2.7. למציע אפשרות להעמיד רכב חלופי, לפי התנאים שהוגדרו במסמכי המכרז .

2.8. המציע לא נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל או כל הליך אחר העלול לפגוע במילוי ההתחייבויות שנטל על עצמו, אם יזכה במכרז זה.

3. מסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה בכתובת www.che.org.il במדור "מכרזים".

4. את ההצעה הכספית יש להגיש בהתאם לנספח א' למסמכי המכרז.
תנאי ההתקשרות יהיו בהתאם לנספח ד' למסמכי המכרז.

 5. ניתן לפנות למועצה בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה עד ליום 27.8.12 בשעה – 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת : michrazim@che.org.il

6. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 4.9.12 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה יפסלו לא ידונו.

 7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 8. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.

 9. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.