מכרז פומבי דו-שלבי מספר 05/2013 למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני רב-תחומי עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 22/04/2013
תאריך אחרון לשאלות 03/04/2013
תאריך פרסום 14/03/2013
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני עבור המועצה והוועדה לתכנון ותקצוב (להלן: "השירותים") הכל בהתאם ובכפוף למפורט להלן בתנאי הזמנה זו.

 

להלן מסמכי המכרז:

נוסח מסמכי המכרז

הודעה לעיתונות

שאלות ותשובות הבהרה

נוסח מסמכי המכרז המעודכנים בעקבות תשובות ההבהרה – יש להגיש הצעות לפי נוסח זה.

נספחים כקבצי וורד