מכרז מסגרת מספר 04/2020 למתן שירותי הפקת סרטונים עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב
תאריך אחרון להגשה 23/06/2020
תאריך אחרון לשאלות 25/05/2020
תאריך פרסום 08/05/2020
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

דחיית המועד להגשת הצעות ותיקון סעיפים

בהמשך לפרסום המכרז בנדון ופניות שהתקבלו, מודיעה המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") כדלקמן:

  1. דחיית מועד הגשת הצעות – המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום 23.6.2020, לא יאוחר מהשעה 14:00 בצהריים. אין שינוי ביחס למקום הגשת ההצעות.
  2. תיקון מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף – תשומת לב המשתתפים לתיקונים אשר ערכה המועצה ביחס לסעיפים 16.1.1.4 ו-16.5 למכרז. נוסחם המעודכן והמחייב של הסעיפים האמורים, האישורים והתצהירים הנדרשים מכוחם וכן הבהרות ביחס לאופן הגשת ההצעות, הינו כמפורט במכתב הבהרה, אשר ניתן לעיין בו כאן: מכרז סרטונים – מכתב הבהרה 170620

עדכון תנאי סף

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מתכבדת בזאת להודיעכם כדלקמן:

תנאי הסף הקבוע בסעיף 15.2.5   יתוקן כדלקמן: "עיקר הכנסתו של המציע (לפחות 80% מהמחזור השנתי או לחילופין 1,000,000 ₪ מהמחזור השנתי), בכל אחת מהשנים: 2017, 2018 ו- 2019, הינה מהפקת סרטונים מורכבים הכוללת את רוב השירותים המפורטים בסעיף 15.2.3 לעיל".

2. מסמכי המכרז המעודכנים מפורסמים כאן.

3. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד למועד הקבוע בסעיף 8 למסמכי המכרז. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה יפסלו לא ידונו.

4. מציע אשר הגיש את הצעתו למכרז זה לתיבת המכרזים עד למועד 04/06/2020 רשאי להגיש הצעה חדשה עד למועד הקבוע בסעיף 8 למסמכי המכרז כאמור לעיל, תוך ציון בכתב כי עם הגשת הצעתו החדשה, הצעתו הקודמת מבוטלת. במקרה כזה – ועדת המכרזים תתחשב אך ורק בהצעה החדשה שתוגש.

5. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.


1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי הפקת סרטונים עבור המועצה להשכלה גבוהה הוועדה לתכנון ולתקצוב.

2. המכרז הינו מכרז מסגרת. התמורה לביצוע השירותים תקבע בפנייה פרטנית עבור כל סרטון וסרטון ובטווח המחירים שנקבע בסעיף 6 למכרז.

3. המציעים הזוכים במכרז יבחרו על פי אמות מידה איכותיות בלבד ( 100%).

4. מבין ההצעות שיוגשו ואשר יעמדו בתנאי הסף תבחר המל"ג ב-­­עד 3 המציעים שיקבלו את הציון הגבוה ביותר והם יוכרזו כזוכים במכרז. העבודות יחולקו בין הזוכים כמפורט בסעיף 22 למכרז, ובכפוף לזמינותם ולהסכמתם לבצע את העבודות בלוח הזמנים הנדרש.

5. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה היא ל- 12 חודשים. בתום תקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה למועצה זכות הברירה להאריך, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות ב-עד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת (להלן: "תקופות (ה)הארכה"), ובסך הכל במצטבר, עד 60 חודשים הכל בכפוף לצרכי המועצה ולפי כל דין.

6. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל תנאי הסף.

אם המציע הוא יחיד – חובה על המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר מטעמו, בכל תנאי הסף, ויראו אותו כ"נציג המציע" כהגדרתו של מונח זה בסעיף 4 לעיל.

אם המציע הינו תאגיד – חובה על התאגיד להיות תאגיד רשום ולעמוד בעצמו בתנאי הסף הנדרשים, למעט אם נדרש אחרת ובמפורש בתנאי הסף ובנוסף, להציג בהצעתו באופן ברור מי מבין עובדיו הוא נציג המציע. להלן תנאי הסף למכרז:

6.1 המציע הוא אזרח ותושב ישראל המוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה, או לחילופין הוא תאגיד שהתאגד בישראל עפ"י חוק, ומנהל ספרים כחוק.

6.2 המציע בעל אישורים תקפים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976.

6.3 למציע ניסיון בן לפחות 5 שנים, בשבע שנים האחרונות, בהפקת סרטונים מורכבים הכוללים: בימוי, צילום ווידאו, עריכה OFF LINE, עריכה ON LINE, ראיונות, סאונד, אנימציה והנפשה, תלת מימד, עריכת פסקול, צילום באולפן ירוק, עיצובים גרפיים, תאורה מותאמת, סרטי אינפו גרפיקה, אפטר אפקט, צילומי אוויר באמצעות רחפן, צילומי חוץ, ניצבים, כתיבת תסריט/קריאטיב, כתוביות בעברית ובשפה זרה, קריינות, קריינות בשפה זרה, תיאום ואישור מול הגורמים המצולמים.

יובהר כי אין חובה שהמציע ביצע את כל השירותים הללו בעצמו וניתן גם שסיפק    חלק מהשירותים באמצעות צד שלישי (קבלן משנה) ובלבד שהמציע הוא זה שסיפק ללקוח את המוצר המוגמר.

6.4 המציע נתן את השירותים כאמור ל- 5 לקוחות שונים, לכל הפחות, שהינם גופים ציבוריים ו/או עסקיים ו/או חברות. יובהר כי נדרש שהמציע התקשר ישירות מול אותם לקוחות ולא באמצעות גורם שלישי.

יובהר כי לענין סעיפים 15.2.3 ו-  15.2.4 למכרז (סעיפים 6.3 ו- 6.4 למודעה זו) אין חובה כי המציע סיפק את מלוא השירותים המפורטים בסעיף זה עבור כל לקוח בנפרד וניתן להסתפק בלפחות חלק מהשירותים המפורטים בסעיף זה ללקוח אחד בנפרד, אולם קיימת חובה כי לכל הלקוחות ביחד סופקו מלוא השירותים המפורטים בסעיף זה.

6.5 עיקר הכנסתו של המציע (לפחות 80%), בכל אחת מהשנים: 2017,2018 ו- 2019, הינה מהפקת סרטונים מורכבים הכוללת את רוב השירותים המפורטים בסעיף 15.2.3 למכרז.

6.6 נציגו של המציע הוא בעלים או שותף במציע.

7. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

8. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום שני ה- 25/05/2020 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

9. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום חמישי ה-18/06/2020  בשעה 14:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

10. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

11. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

12. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

13. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


מכרז סרטונים – מכתב הבהרה 170620

מענה לשאלות הבהרה – מכרז סרטונים

מכרז מסגרת פומבי להפקת סרטונים מעודכן לאחר שאלות הבהרה

נספח א' -יש להגיש מודפס

נספח ג' – יש להגיש מודפס