מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס' 06/2021 לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 05/09/2021
תאריך אחרון לשאלות 22/07/2021
תאריך פרסום 09/07/2021
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

משרדי המל"ג יהיו סגורים לרגל חופשה מרוכזת  בין התאריכים 22.8.2021 ועד 31.8.2021 (כולל).

לפיכך, הוחלט על דחייה של מועד הגשת ההצעות.

את ההצעות למכרז ניתן להגיש עד ליום ראשון 5.9.2021 בשעה 14:00 .


1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") מעוניינת בהצעות לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות של המועצה (להלן: "השירותים"), הכל כמפורט במכרז. 

2. תקופת ההתקשרות תהא למשך 36 חודשים ממועד חתימת המועצה על ההסכם עם הזוכה/ים (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). בתום תקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה למועצה הזכות להאריך, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות בעד  7 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת (להלן: "תקופות (ה)הארכה").

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז שבו לרכיב האיכות יהיה משקל של 80% ולמחיר משקל של 20%.

4. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

4.1 המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או עוסק מורשה בישראל.

4.2 ך המציע בעל כל האישורים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 .

4.3 המציע בעל ניסיון לפחות בכל אחת מהשנים 2018, 2019, 2020, באספקת תוכנות שכר ומשאבי אנוש ללפחות שני לקוחות מהלקוחות הבאים: משרדי ממשלה ו/או תאגידים סטטוטוריים ו/או רשויות מקומיות ו/או חברות ממשלתיות ו/או חברות עירוניות ו/או מוסדות להשכלה גבוהה בארץ עם לפחות 200 עובדים כל אחד.

4.4 המציע העסיק, באופן ישיר ו/או באופן עקיף, בכל אחת מהשנים 2018, 2019, 2020, לפחות 6 עובדים בהיקף של משרה מלאה, הקשורים במישרין באספקת תוכנות ושירותים כמפורט במכרז.

4.5 המציע הוא בעל הקניין וזכויות היוצרים בכל אחת מהתוכנות והמוצרים המפורטים במכרז, או בעלי אישורים מכל אחד מבעלי התוכנות והמוצרים המעידים כי הם רשאים לשווק את התוכנות והמוצרים, בכל תקופת ההסכם במכרז זה, לרבות תקופות הארכת ההסכם. 

5. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

6. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 22.7.2021 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 1.9.2021  בשעה14:00   הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

10. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

11.  מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


11/08/2021

מענה לשאלות הבהרה

מסמכי מכרז מעודכנים לאחר שאלות ההבהרה


מסמכי המכרז - 06/2021