מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2019 למתן שירותי חדרי ישיבות
תאריך אחרון להגשה 13/06/2019
תאריך אחרון לשאלות 23/05/2019
תאריך פרסום 13/05/2019
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי חדרי ישיבות באזור המרכז, כמפורט במכרז, "אזור המרכז" לצורך מכרז זה משמעו: החל מגבול מודיעין/ רחובות ועד לגבולה הצפוני של תל-אביב-יפו או רמת גן, לא כולל אזורים בשטחה של תל-אביב-יפו. לדוגמה: מודיעין, רחובות, נס ציונה, ראשון לציון, קרית שדה התעופה, אור יהודה, יהוד, גבעת שמואל או רמת גן.

2. המכרז הינו מכרז מסגרת. המועצה תבחן את עמידתם של ההצעות (והמציעים) בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ותפסול הצעות שלא יעמדו בהם. כל הצעה העומדת בתנאי הסף תוכרז כספק מסגרת. אין במכרז זה, משום התחייבות מצד המועצה לרכישת שירותים בהיקפים כלשהם, אם בכלל. יודגש כי המועצה אינה יכולה להתחייב כי בפועל יוזמנו חדרי ישיבות מהזוכים או מי מהם, בהיקף כלשהו או בכלל, וכי התקשרויות מכח מכרז זה יתבצעו בהתאם לצרכי המועצה כפי שיהיו מעת לעת, ולזוכים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להיקף השירותים שיימסרו להם, ולא יהא בהיקף זה כדי להשפיע על מחירי הצעתם.

3. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה היא ל- 24 חודשים. בתום תקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה למועצה זכות הברירה להאריך, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות ב-עד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת (להלן: "תקופות (ה)הארכה"), ובסך הכל במצטבר, עד 72 חודשים הכל בכפוף לצרכי המועצה ולפי כל דין.

4. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה בכל תנאי הסף.

5. תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן נאמר מפורשות – אחרת. קיום תנאי הסף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר, לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף, אלא אם כן נאמר במפורש – אחרת.

6. תנאי הסף המתייחסים לחדרי הישיבות המוצעים – צריכים להתקיים לגבי כל חדר ישיבות בנפרד.

7. תנאי הסף הינם כדלקמן:

7.1 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
7.2 המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
7.3 המציע בעל הזכויות לספק שירותים בחדר הישיבות המוצע על-ידיו.
7.4 חדר הישיבות המוצע עומד בתנאים שלהלן:

7.4.1 נמצא באזור המרכז כהגדרתו בסעיף 1.2 למכרז או במיקום שאושר על-ידי המועצה במסגרת הליך ההבהרות המפורט בסעיף 11 למכרז.
7.4.2 עומד בדרישות כל דין, לרבות דרישות המשטרה, כיבוי האש והרשות המקומית.
7.4.3 מאפשר שימוש של 10 אנשים לפחות.
7.4.4 אבזור ואמצעי מולטימדיה להצגת מצגות, לכל הפחות, מקרן או מסך טלוויזיה הכולל חיבור HDMI ו-VGA.
7.4.5 אפשרות להסדרת כיבוד הכולל לכל הפחות: שתיה קרה, חמה וכיבוד קל. כמו כן, קיימת אפשרות להזמין כיבוד נוסף (כגון: כריכים, ירקות וכו') באמצעות המציע.

8. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

9. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום חמישי ה-23/05/2019 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

10. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום יום חמישי ה-13/06/2019 בשעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

11. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

12. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

13. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

14. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

 


מענה לשאלות הבהרה מכרז 02-2019 למתן שירותי חדרי ישיבות