מכרז מסגרת פומבי מס' 05/2020 לביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
תאריך אחרון להגשה 29/11/2020
תאריך אחרון לשאלות 09/11/2020
תאריך פרסום 17/09/2020
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מתכבדת להודיע על שינוי בתנאי הסף בסעיפים 17.5 ו-17.6 למכרז כך שנוסחם של תנאי הסף יהיה כדלקמן ויחליף את הנוסח הקודם. ביתר תנאי הסף במכרז לא יחול שינוי.

"… 17.5 המציע בעל ניסיון בביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכה של פרויקטים חינוכיים ו/או חברתיים ללפחות 10 לקוחות שונים במהלך 5 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אשר לפחות 3 מהם הינם לקוחות ציבוריים. "לקוח" לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה, ייחשב גם כיחידות שונות בגוף שהוא לקוח ציבורי כהגדרתו בהמשך, אך לא יותר משתי יחידות שונות אצל אותו גוף.

"לקוחות ציבוריים" לפי מכרז זה – משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ומוסדות להשכלה גבוהה.

17.6  המציע יעמיד לצורך ביצוע השירותים נושא המכרז חוקרים בעלי ניסיון ורקע במחקר ומדידה חברתית (להלן – "הצוות המוצע"), כדלקמן:

  • לפחות חוקר בכיר אחד בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים בתחומי ידע חינוכי ו/או חברתי ובעל תואר שלישי (להלן – "החוקר הבכיר").
  • לפחות חוקר אחד נוסף בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים בתחומי ידע חינוכי ו/או חברתי ובעל לפחות תואר שני במסלול המחקרי (להלן – "החוקר") …"

2. תשומת הלב מופנית לתשובות ההבהרה למכרז, לרבות עדכון תנאים נוספים במכרז. מסמכי המכרז המעודכנים המפורסמים באתר האינטרנט הם הקובעים ויש להגיש את ההצעות במכרז באמצעותם בלבד. מציע שהגיש הצעה באמצעות מסמכי המכרז הקודמים, הצעתו עלולה להיפסל.

3. להלן לוחות הזמנים המעודכנים: 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה יום שני ה- 09/11/2020 עד השעה 12:00
מועד אחרון למענה לשאלות הבהרה יום ראשון ה- 15/11/2020
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון ה- 29/11/2020 עד השעה 14:00

 

4. מסמכי המכרז המעודכנים, על גביהם יש להגיש את הצעה, מתפרסמים כאן

5. מציע שהגיש הצעה לפני מועד פרסום מודעה זו, רשאי להגיש הצעה חדשה, ובמקרה כזה תתחשב ועדת המכרזים בהגשת ההצעה החדשה.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז המעודכנים, האמור במסמכי המכרז המעודכנים, יגבר.

 


1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה" ) מזמינה בזה הצעות לביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב כמפורט במסמכי המכרז. 

2. תקופת ההתקשרות נושא מכרז זה הינה לתקופה של 24 חודשים החל ממועד חתימת ההסכם על-ידי המועצה (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). המועצה תהא ראשית להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה לשנה או תקופות אחרות נוספות ועד לסך מצטבר של 5  שנים (כולל תקופת ההתקשרות הראשונה).

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז שבו לרכיב האיכות יהיה משקל של 100%.

4. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

המציע הוא אזרח ותושב ישראל המוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה, או לחילופין הוא תאגיד שהתאגד בישראל עפ"י חוק, ומנהל ספרים כחוק.

המציע בעל אישורים תקפים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-4.1 1976.

4.2 המציע בעל ניסיון בביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכה פרויקטים חינוכיים-חברתיים ללפחות 10 לקוחות שונים במהלך 5 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אשר לפחות 3 מהם הינם לקוחות ציבוריים.

"לקוחות ציבוריים" לפי מכרז זה – משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים ומוסדות להשכלה גבוהה.

4.3 המציע יעמיד לצורך ביצוע השירותים נושא המכרז חוקרים בעלי ניסיון ורקע במחקר ומדידה חברתית (להלן – "הצוות המוצע"), כדלקמן:

4.3.1 לפחות חוקר בכיר אחד בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים בתחומי ידע חינוכי-חברתי ובעל תואר שלישי (להלן – "החוקר הבכיר").

4.3.2 לפחות חוקר אחד נוסף בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים בתחומי ידע חינוכי- חברתי ובעל לפחות תואר שני במסלול המחקרי (להלן – "החוקר").

5. בכוונת המועצה לבחור עד שלושה ספקי מסגרת במכרז, הכל בכפוף וכמפורט במסמכי המכרז. הזמנת השירותים תתבצע על ידי המל"ג מעת לעת, בהתאם לצרכיה, בדרך של פנייה פרטנית אל ספקי המסגרת שייבחרו והכל בהתאם להוראות המכרז.

6. תמורת ביצוע השירותים לשביעות רצונה המלא של המועצה, המועצה תשלם לזוכה את התמורה המפורטת בכל הזמנת שירותים בהתאם למחירי ההצעה שהגיש המציע בכל פניה פרטנית שאושרה על-ידי המועצה.

7. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

8. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום ראשון ה- 18/10/2020 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

9. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום שלישי ה- 17/11/2020 עד השעה 14:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

10. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

11. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

12. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

13. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


עדכון 12/11/2020

מענה לשאלות הבהרה – 12.11.20


עדכון 01/11/2020

מענה לשאלות הבהרה- ביצוע מחקרים

שינוי תנאי סף

מכרז מחקרים והערכת פרויקטים – נוסח מתוקן לאחר שאלות הבהרה


נספחי המכרז- מחקרים והערכת פרויקטים מלג

נספח א-טופס פרטי מציע – מכרז מסגרת פומבי לביצוע מחקרים מלווים

נספח ג – מכרז מסגרת פומבי לביצוע מחקרים מלווים