מכרז מספר 11/2012 להפעלת תכנית מלגות והלוואות לסטודנטים בני המגזר החרדי
תאריך אחרון להגשה 31/01/2013
תאריך אחרון לשאלות 25/11/2012
תאריך פרסום 09/11/2012
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 11/2012 להפעלת תכנית מלגות והלוואות לסטודנטים מהמגזר החרדי
 

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") והוועדה לתכנון ולתקצוב שלה (להלן: "הות"ת") מעוניינות לסייע בהרחבת מעגל הסטודנטים מהמגזר החרדי, הרוכשים השכלה אקדמית, בכלל, והשכלה אקדמית בתחומי לימוד נבחרים בפרט, והכל במטרה לסייע לאותם הסטודנטים בהשתלבות עתידית במעגל התעסוקה.

 

מטרה זו נגזרת מהחלטת הממשלה מספר 1994 מיום 15.7.2012, במסגרתה הציבה ממשלת ישראל יעדי תעסוקה לכלל האוכלוסיות ובפרט לאוכלוסייה החרדית, וכן בהתאם להחלטות מס' 2614 מיום 19.12.2010, 2698 מינואר 2011 ו-3564 מיום 31.7.2011, בהן החליטה הממשלה על פעולות שמטרתן לשלב את המגזר החרדי בתעסוקה, ככלי לפריצת מעגל העוני והתלות בקצבאות, ששיעורם גבוה במיוחד באוכלוסייה החרדית. ההשתלבות תקדם שוויון בחלוקת הנטל הכלכלי במשק הישראלי.

 

לשם קידום המטרה האמורה, מבקשות הות"ת והמל"ג, להקים מערכת ליווי וסיוע כלכלי, אשר תעניק למי מהמגזר החרדי אשר יעמדו בתנאי הקבלה שקבעה הות"ת, הלוואות לסיוע במימון שכר-לימוד, עד להשלמת תואר ראשון.

 

לשם כך, הות"ת והמל"ג מזמינות בזה הצעות, להפעלת תוכנית הלוואות ומלגות לסטודנטים מבני המגזר החרדי, הכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי מכרז זה.

 

להלן מסמכי המכרז:

נוסח מסמכי המכרז

הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות – עדכון מיום 12.12.2012

שאלות ותשובות הבהרה

שאלות ותשובות הבהרה – מספר 2

שאלות ותשובות הבהרה – מספר 3

נוסח מסמכי המכרז המעודכנים בעקבות תשובות ההבהרהיש להגיש הצעות לפי נוסח זה.

הבהרה מיום 21.01.2013