מכרז פומבי דו שלבי דו שלבי מס' 02/2021 למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע
תאריך אחרון להגשה 09/03/2021
תאריך אחרון לשאלות 08/02/2021
תאריך פרסום 22/01/2021
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

מענה לשאלות הבהרה ומסמכי מכרז מעודכנים:

מענה לשאלות הבהרה

מכרז יועצי מחשוב – אחרי שאלות הבהרה

נספחים

קובץ word – נספחים


1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה" או "המל"ג") מעוניינת בהצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע לפי צרכי המועצה (להלן: "השירותים").

2. בכוונת המועצה לבחור עד שני זוכים במכרז. הזוכה במכרז שיקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, כמפורט בסעיף ‎22 למכרז, יתן את השירותים שיידרשו למועצה, למעט במקרים המופיעים בסעיפים 6.1 -1.6.5.

3. תקופת ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים ממועד חתימת המועצה על ההסכם עם הזוכה/ים. למועצה הזכות להאריך את ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בעד 6 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

4. רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים בעצמם, במועד הגשת ההצעה, על כל תנאי הסף המפורטים להלן:

4.1           המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או עוסק מורשה בישראל.

4.2           המציע בעל כל האישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.

4.3           המציע יעניק את השירותים בעצמו או באמצעות יועץ מטעמו (להלן: "היועץ המוצע"). היועץ המוצע עומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

4.3.1         היועץ המוצע הוא המציע או מועסק על-ידי המציע ביחסי עובד מעסיק או קשור עם המציע בהסכם התקשרות או שהינו בעל החזקות או שותף במציע.

4.3.2        היועץ  המוצע הוא יועץ 2 לפחות לפי הוראת חשכ"ל העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

4.3.2.1      חלופה אחת – יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

4.3.2.1.1     בעל תואר  מהנדס או בעל תואר שני או שלישי;

4.3.2.1.2     בעל ניסיון מקצועי מעל 7 שנים בליווי וייעוץ בנושאי מחשוב ומערכות מידע ללפחות 5 לקוחות, מתוכם לפחות 3 הינם גופים ציבוריים.

4.3.2.2        חלופה שנייה – יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר:

4.3.2.2.1      בעל תואר אקדמאי ראשון;

4.3.2.2.2      בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בליווי וייעוץ בנושאי מחשוב ומערכות מידע ללפחות 5 לקוחות, מתוכם לפחות 3 הינם גופים ציבוריים.

4.3.2.3          אין להציג בתנאי זה ניסיון בכתיבת מכרזים.

4.3.2.4          "גןף ציבורי" משמעו: משרד ממשלתי, יחידת סמן, תאגיד סטטוטורי, רשות מקומית, תאגיד עירוני, כל גוף אחר הכפוף להוראת סעיף 2 לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.

4.4                 היועץ המוצע בעל ניסיון בכתיבת 5 מכרזים לפחות שכללו את הפעולות הבאים:

4.4.1              אפיון מערכת או ניתוח מערכת.

4.4.2             כתיבת המכרז על בסיס האפיון וליווי עד לסיום ההליך המכרזים.

4.4.3             ב-2 מכרזים לפחות – ליווי ופיקוח הזוכה במכרז עד לסיום יישום הפרויקט נושא המכרז.

5. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן

6. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום שני ה-08/02/2021 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום שלישי ה- 09/03/2021 עד השעה 14:00 . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

10. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


מענה לשאלות הבהרה

מכרז יועצי מחשוב – אחרי שאלות הבהרה

נספחים

קובץ word – נספחים


נספח א': טופס פרטי המציע שימו לב, יש להגיש מודפס בלבד ולא בכתב יד