מכרז פומבי דו-שלבי מספר 01/2015 למתן שירותי בניית ותחזוקת אתר אינטרנט עבור פרויקט Study in Israel של המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
תאריך אחרון להגשה 28/05/2015
תאריך אחרון לשאלות 28/04/2015
תאריך פרסום 19/04/2015
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

 ************************* הבהרה חשובה מיום 26.05.2015  *************************

 

"בנוסח שהיה באתר, הנוסח של נספחים ג' (ההסכם) ו-י' (טופס הצעת המחיר), היה לא מעודכן.

בנוגע לנספח י' (טופס הצעת המחיר)

יש להגיש את ההצעות על גבי טופס הצעת המחיר המעודכן.

מציעים שהגישו הצעות קודם למועד הודעה זו, מתבקשים להגיש הצעת מחיר נוספת על גבי הטופס המעודכן בתוך מעטפה סגורה.

הצעת המחיר המאוחרת היא זו שתקבע.

מציעים שחרף האמור יגישו הצעה על גבי טופס המחיר הלא מעודכן, ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה

לפסול את ההצעה או לראות אותה כאילו הוגשה על גבי הטופס המעודכן, על כל הכרוך בכך.

 

בנוגע לנספח ג' (ההסכם) – למען הסר ספק, יראו את נוסח ההסכם המוגש בהצעה ככולל את כל ההבהרות שנמסרו במכרז בנוגע לנספח ג'.

 

ביתר תנאי המכרז לא יחול שינוי."

 

 

 1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המל"ג") מעוניינת להקים אתר אינטרנט אשר יהווה פלטפורמה רשמית מייצגת להשכלה הגבוהה בישראל עבור סטודנטים בין-לאומיים. אתר זה ירכז את כלל התכניות הנלמדות בשפה האנגלית במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל ויכיל מידע שימושי נוסף עבור הסטודנטים הבין-לאומיים.

 

2. לפיכך, עורכת המל"ג מכרז פומבי דו-שלבי לבחירת ספק אשר יספק את שירותי בניית ותחזוקת אתר האינטרנט.

 

3. לוח הזמנים להשלמת בניית האתר מרגע החתימה על ההסכם עם הספק הזוכה הינו עד ארבעה חודשים.

 

4. תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה תהא בשני שלבים: לתקופת ההקמה – לשנה מיום החתימה על ההסכם, ולתקופת התחזוקה והאחסון – לשנתיים מתום תקופת ההקמה, עם אופציה להארכת ההתקשרות לתקופת תחזוקה ואחסון של עד עוד 5 (חמש) שנים.

 

5. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל של 65% ולרכיב המחיר משקל של 35%.

 

6. רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן – רשאי להגיש הצעה במכרז זה:

 

6.1 המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או עוסק מורשה.

6.2 המציע בעל ניסיון מוכח של שנתיים רצופות לפחות, בתקופה של חמש (5) השנים האחרונות, בהקמה של מספר אתרי אינטרנט הפונים לשוק הבינלאומי, שבמסגרתם הפיק ו/או רכש גרפיקות (עיצוב דפי האתר, אלמנטים גרפיים, אילוסטרציות וכדומה). על אתרים אלו להיות זמינים ופעילים כיום ברשת האינטרנט, אשר אחד מהם לפחות הוא אתר דו-לשוני וכן הם בעלי מערכות לניהול תוכן.

6.3 המציע יציג מנהל פרויקט מטעמו שתפקידו בפרויקט יהיה כמפורט במכרז זה ובנספחיו, שהינו בעל ניסיון בניהול פרויקטים דומים של הקמת מספר אתרי אינטרנט הפונים לשוק הבינלאומי בתקופה של שלוש (3) השנים האחרונות.

6.4 המציע יציג תכנון אבני דרך מרכזיות בפרויקט ולוחות זמנים עד להשלמת הפרויקט. למען הסר ספק, לוחות הזמנים ואבני הדרך הסופיים ייקבעו במשותף עם הצוות המקצועי במל"ג.

6.5 המציע יגיש הצעה ראשונית מקצועית בהתאם להוראות מכרז זה, כמפורט במסמכי המכרז.

6.6 למציע אישורים בתוקף ועל שמו על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו- 1976 (אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).

 

7. מסמכי המכרז פורסמו החל מיום 19.4.2015 כאן.

 

8. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 28 באפריל 2015 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

9. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המל"ג ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 28 במאי 2015 בשעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

 

10. המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם להוראות המכרז בעניין זה.

 

11. המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

12. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר, כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 

13. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.