מכרז פומבי דו – שלבי מספר 02/2013 לרכישת שירותי מלונאות ואירוח
תאריך אחרון להגשה 21/02/2013
תאריך אחרון לשאלות 07/02/2013
תאריך פרסום 25/01/2013
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

במסגרת ביצוע תפקידיה של המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג"), היא מזמינה אורחים, מהארץ ומחו"ל, להשתתף בפעילויות שונות כגון השתתפות בכנסים ובוועדות ועריכת ביקורים במוסדות המועצה ובמוסדות אקדמאיים עליהם היא ממונה מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.

 

בהתאם ולשם לכך, המל"ג עורכת מכרז פומבי דו-שלבי לרכישת שירותי לינה ואירוח בבתי מלון לאורחי המל"ג בכל אחד מאזורי האירוח המפורטים במכרז: בעיר תל אביב – על שפת הים או באזור מרכזי אחר בעיר; בעיר חיפה – על שפת הים או באזור מרכזי אחר בעיר; בעיר באר שבע – במרכז העיר; בעיר ירושלים – באזור תיירותי או מרכזי בעיר, הכל על פי צרכי המל"ג כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם ובכפוף להוראות המכרז על נספחיו.

 

להלן מסמכי המכרז:

נוסח מסמכי המכרז

הודעה לעיתונות

שאלות ותשובות הבהרה

נוסח מסמכי המכרז המעודכנים בעקבות תשובות ההבהרהיש להגיש הצעות לפי נוסח זה.