מכרז פומבי דו-שלבי מספר 02/2015 לרכישת שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 28/05/2015
תאריך אחרון לשאלות 28/04/2015
תאריך פרסום 17/04/2015
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

 

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המל"ג") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי רישום פרוטוקולים. ככלל, רישום הפרוטוקולים נדרש בשפה העברית, אך לעיתים גם בשפה האנגלית.

 

2. רשאים להגיש הצעות במכרז זה הן יחידים והן תאגידים.

 

3. עם סיום הליכי המכרז ייבחרו עד 3 (שלושה) מציעים זוכים למתן שירותי רישום הפרוטוקולים, כמפורט במסמכי המכרז, ועד עוד 3 (שלושה) כשירים.

 

4. תקופת ההתקשרות הראשונה עם הספק/ים הזוכה/ים תהיה לתקופה של שנה, ולמל"ג תהיה האופציה להאריך את ההתקשרות בעד עוד 4 (ארבע) שנים.

 

5. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל של 70% ולרכיב המחיר משקל של 30%.

 

6. רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן – רשאי להגיש הצעה במכרז זה. ככל שהמציע הוא תאגיד – עליו לפרט בהצעתו לא פחות משלושה רושמי פרוטוקולים מטעמו שיבצעו את השירותים בפועל, ובמקרה כזה, נדרש כי כל אחד מרושמי הפרוטוקול המוצעים יעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן:

 

6.1 ניסיון מוכח ברישום פרוטוקולים בעברית בשלוש השנים האחרונות לפחות.

 6.2 ידיעת השפות עברית בדיבור, כתיבה וקריאה, על בוריין.

6.3 יכולת ניסוח מוכחת ורהוטה בעברית.

6.4 יכולת עבודה עם סביבה ממוחשבת: שימושי אופיס, אאוטלוק.

6.5 לימודי תעודה רלוונטיים או תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.

6.6 חתימת המציע על נספחי העדר ניגוד עניינים ועל נספח סודיות.

6.7 קיומן של שלוש המלצות חיוביות לפחות ובכתב מאת לקוחות, שהמציע ביצע עבורם שירותים דומים לשירותים נושא מכרז זה בחמש השנים האחרונות. ככל שהמציע הוא תאגיד, על ההמלצות להתייחס לרושם הפרוטוקול המוצע. שיקול הדעת בשאלה האם מדובר בהמלצות חיוביות והאם מדובר בשירותים דומים כאמור הינו של המל"ג, בלבד.

 

7. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן

 

8. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום שלישי ה-28/04/2015 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

9. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המל"ג ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום חמישי ה-28/05/2015 בשעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

 

10. המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

11. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 

12. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.