מכרז פומבי דו-שלבי מספר 03/2015 לרכישת שירותי לינה ואירוח עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 28/05/2015
תאריך אחרון לשאלות 28/04/2015
תאריך פרסום 17/04/2015
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

 

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המל"ג") מזמינה הצעות למתן שירותי לינה ואירוח עבור אורחי המל"ג מהארץ ומחו"ל, בכל אחד מבין ארבעת האזורים הגאוגרפים הבאים: העיר תל-אביב – על שפת הים או באזור מרכזי אחר; איזור הצפון – על שפת הים או באזור מרכזי אחר בעיר בצפון; איזור הדרום – במיקום מרכזי בעיר; העיר ירושלים – באזור תיירותי או מרכזי בעיר.

 

2. בנוסף למציע הזוכה בכל אתר אירוח, תבחר המל"ג עד עוד 3 (שלושה) כשירים נוספים למתן השירותים בכל אתר אירוח.

 

3. כל מציע רשאי להגיש הצעה במכרז זה ביחס לאתר אירוח אחד או יותר לפי שיקול דעתו ובכפוף לתנאי המכרז, לרבות באותו אתר אירוח. מציע אשר יגיש הצעות לאתרי אירוח שונים, תיבחן כל אחת מהצעותיו בנפרד, ללא קשר להצעותיו הנוספות בגין אתרי האירוח האחרים.

 

4. תקופת ההתקשרות הראשונה עם הספקים הזוכים תהיה לתקופה של שנה. למל"ג עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בעד עוד 4 (ארבע) שנים.

 

5. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל של 40% ולרכיב המחיר משקל של 60%.

 

6. רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן – רשאי להגיש הצעה במכרז זה:

 

6.1 המלון המוצע הינו בדרגת תיירות של 5 כוכבים לפחות, באחד מאזורי האירוח. מובהר, כי ככל שרשת בתי מלון מעוניינת להציע הצעה במכרז זה, עליה להציע מלון מסוים (או מספר מלונות מסויימים) בנפרד, לכל אחד מאזורי האירוח בהם היא מעוניינת להציע, וכי לא ניתן להציע הצעה כללית של רשת המלונות; מובהר, כי על כל הצעה כאמור לכל מלון לעמוד בכל תנאי הסף.

6.2 המציע אוחז ברישיון עסק תקף לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 להפעלת בית המלון המוצע.

6.3 לגבי מציע שהוא תאגיד – על התאגיד להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל.

6.4 המציע או מי מטעמו שמספק את הארוחות במלון המוצע, מחזיקים באישור כשרות בתוקף.

6.5 במלון המוצע קיים טרקלין עסקים וחדר ישיבות, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

6.6 חתימת המציע בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

6.7 קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976 – (אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).

 

7. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

 

8. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום שלישי ה-28/04/2015 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

9. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המל"ג ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום חמישי ה-28/05/2015 בשעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

 

10. המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

11. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר, כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 

12. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.