מכרז פומבי דו-שלבי מספר 04/2015 לרכישת שירותי הסעות במוניות עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 28/05/2015
תאריך אחרון לשאלות 28/04/2015
תאריך פרסום 17/04/2015
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

 

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המל"ג") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הסעות במוניות בארבעת האזורים הגיאוגרפים הבאים: איזור ירושלים והסביבה; איזור המרכז; איזור צפון – חיפה וסביבתה; איזור הדרום – באר שבע וסביבתה.

 

2. עם סיום הליכי המכרז ייבחר בכל אחד מבין ארבעת האזורים הגיאוגרפים שפורטו לעיל ספק זוכה אחד ועד עוד 3 (שלושה) כשירים נוספים, בסדר יורד בהתאם להליך הבחירה, בכל איזור גאוגרפי.

 

3. תקופת ההתקשרות הראשונה עם הספקים הזוכים תהיה לשנה, ולמל"ג תהיה האופציה להאריך את ההתקשרות בעד עוד 4 (ארבע) שנים.

 

4. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל של 30% ולרכיב המחיר משקל של 70%.

 

5. רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן – רשאי להגיש הצעה במכרז זה:

 

5.1 המציע הוא תושב ואזרח ישראל, או תאגיד הפועל כדין בישראל.

5.2 המציע מחזיק ברישיון עסק תקף מאת הרשות המקומית בה ממוקמת תחנת המוניות, בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, להפעלת תחנת מוניות. רישיון העסק כאמור יהיה בהתייחס לתחנת מוניות הנמצאת באיזור לגביו מוגשת ההצעה.

5.3 המציע הינו בעל תחנת מוניות המפעילה בכל משמרת מוניות בהיקף של לא פחות מ-20 מוניות במהלך שלוש השנים האחרונות (2012-2013-2014).

5.4 למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976 (אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).

 

6. מסמכי המכרז מתפרסמים מטה.

 

7. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום שלישי ה- 28/04/2015 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המל"ג ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום חמישי 28/05/2015 בשעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

 

9. המל"ג שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

10. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר, כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 

11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.