מכרז פומבי דו-שלבי מספר 11/2013 להפעלת תכנית "הישגים" – להגברת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה
תאריך אחרון להגשה 04/08/2013
תאריך אחרון לשאלות 21/07/2013
תאריך פרסום 12/07/2013
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

הוועדה לתכנון ותקצוב (להלן: "הות"ת") של המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג" או "המועצה") מזמינה בזה הצעות להפעלת תוכנית "הישגים" – תוכנית להגברת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, והכל בתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה, על נספחיו.

 

להלן מסמכי המכרז:

נוסח מסמכי המכרז

הודעה לעיתונות

שאלות ותשובות הבהרה

הודעה לעיתונות 2 – הודעה מיום 30.7.2013

נוסח מסמכי המכרז המעודכנים בעקבות תשובות ההבהרהיש להגיש הצעות לפי נוסח זה.