מכרז פומבי דו-שלבי מספר 15/2013 להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית
תאריך אחרון להגשה 19/12/2013
תאריך אחרון לשאלות 13/11/2013
תאריך פרסום 08/11/2013
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 15/2013 להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית – דחיית מועד להגשת הצעות

 

  1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") והוועדה לתכנון ותקצוב (להלן: "הות"ת") פרסמו הזמנה לקבלת הצעות להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית (להלן: "התכנית"), הכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי המכרז המפורסם באתר המועצה (www.che.org.il).
  2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה נדחה בעקבות מזג האויר ועד ליום ה' 19/12/2013 בשעה 12:00. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר ממועד זה. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.
  3. המועצה וות"ת שומרות לעצמן את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה להן ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

הוועדה לתכנון ותקצוב (להלן: "הות"ת") והמועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג" או "המועצה") מזמינות בזה הצעות להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית בפריסה ארצית (להלן: "התכנית"), והכל בתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה, על נספחיו.

 

נא ראו נוסח המכרז המעודכן ליום 02.12.13.

 

להלן מסמכי המכרז:

נוסח מסמכי המכרז

הודעה לעיתונות

שאלות ותשובות הבהרה

נוסח מסמכי המכרז המעודכנים ליום 02.12.13–  השינויים שנעשו בנוסח מתייחסים לסעיף 9.7 ונספח ה' למסמכי המכרז. יש להגיש מועמדויות רק לפי נוסח זה.