מכרז פומבי דו שלבי מס’ 01/2013 – אספקה והתקנה של תוספת יחידת משאבות חום וצנרת לבניין קיים
תאריך אחרון להגשה 27/01/2013
תאריך אחרון לשאלות 15/01/2013
תאריך פרסום 01/01/2013
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל
תיאור

סיור מציעים יתקיים ביום 8.1.2013 בשעה 11:00 במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים.
כל המעוניין להגיש הצעה חייב להשתתף בסיור.

המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מזמינה הצעות לאספקה והתקנה של תוספת יחידת משאבות חום וצנרת לבניינים קיימים בחדר המכונות בכניסה לחניון בנין המל"ג ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים (להלן – "העבודות") הכל כמוגדר במסמכי המכרז.

 

להלן מסמכי המכרז:

נוסח מסמכי המכרז

הודעה לעיתונות

נספח ג’ – כתב כמויות

נספח ד – מפרט טכני

שאלת הבהרה מיום 21.1.2013