מכרז פומבי דו-שלבי מס' 01/2014 להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית
תאריך אחרון להגשה 26/01/2014
תאריך אחרון לשאלות 09/01/2014
תאריך פרסום 03/01/2014
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

המועצה וות"ת מזמינות בזה הצעות להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית (להלן: "התכנית"), הכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי המכרז.

 

ניתן לפנות למועצה בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום 09/01/2014 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 26/01/2014 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

 

המועצה וות"ת שומרות לעצמן את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה להן ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

מודגש, כי הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.

 

מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

 

1. מסמכי המכרז – מעודכן 

2. הודעה לעיתונות

3. שאלות ותשובות

4. נספחים