מכרז פומבי דו-שלבי מס' 01/2016 לקבלת הצעות למתן שירותי ראיית חשבון וייעוץ חשבונאי לתאגיד המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 30/03/2016
תאריך אחרון לשאלות 02/03/2016
תאריך פרסום 24/02/2016
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

עדכון תנאי סף ודחיית מועד אחרון להגשת הצעות

 

1 . המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") פרסמה ביום 8.1.2016 את המכרז שבנדון.

 

2 . המועצה מבקשת לעדכן בדבר שינוי שחל בתנאי הסף המתייחס למספר רואי החשבון המועסקים על ידי המציע. בהתאם לתנאי הסף המתוקן, על המציע להיות גוף אשר מעסיק לפחות 20 רואי חשבון. ביתר תנאי הסף לא חל שינוי. כמו כן נערך שינוי בחלק מסעיפי המכרז וסעיפי ההסכם נספח ג' בעקבות הליך שאלות ההבהרה.

 

3 . כמו כן, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום רביעי ה-30/03/2016.

 

4 . מסמכי המכרז המעודכנים מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת כאן.

 

5 . ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום רביעי ה-02/03/2016 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת Mechrazim@che.org.il .

 

6 . את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד למועד האחרון להגשת הצעות, יום רביעי ה-30/03/2016 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה יפסלו ולא ידונו.

 

7 . מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.