מכרז פומבי דו שלבי מס' 01/2018 לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת להגשה של בקשות מקוונת לפתיחה של תכניות לימוד חדשות ולהגשה של דוחות הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 06/09/2018
תאריך אחרון לשאלות 03/07/2018
תאריך פרסום 12/06/2018
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

להלן מס' הבהרות בנושא המכרז שנדון :

1. בהתייחס לסעיף 5.7 במפרט, ההפניה בסוף הסעיף מושמטת והנוסח העדכני הוא: "המציע, בעצמו או בשיתוף עם קבלני-משנה, הוא בעל חוות שרתים פעילה, במדינת ישראל, הכוללת שירותי ענן, אשר, נכון למועד הגשת ההצעה, מספקת שירותים בפועל לארגונים או ללקוחות אחרים וערוכה מבחינה של תשתיות מחשוב ותקשורת מגובות (בתוך החווה ומחוץ לה), מערך אחסון ואבטחת מידע, מערך אנרגיה מגובה, מיזוג אויר, ארונות תקשורת, כבילה, אבטחה פיזית של מתקן החווה וכל מאפיין נוסף, הנדרש לתפקוד התקין והמלא של חוות השרתים לפי מכרז זה".

2. בנספח ו', פירוט ניסיונו של המציע, נפלה טעות סופר בסעיף 4. ההפניה מתייחסת מעתה לסעיף 5.7 במפרט: "המציע עומד בדרישות הסף לאחסון המערכת – חוות השרתים ושירותי ענן, כרשום בסעיף 5.7 במפרט".

 

להזכירכם, מאחר ומשרדי המל"ג יהיו סגורים בשל חופשה מרוכזת בין התאריכים 23/08/2018 עד 31/08/2018  ולא יהיה ניתן להגיש הצעות למכרז,  יידחה המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה לתאריך 06/09/2018.

את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים (כתובת בוויז מל"ג), עד לא יאוחר מיום 06.09.2018 בשעה 16:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.


 

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה" או "המל"ג") מזמינה בזאת הצעות לאספקה, להתקנה, להטמעה ולתחזוקה (כולל אחסון המערכת ומתן שירותי ענן) של מערכת להגשה של בקשות מקוונות לפתיחה של תכניות לימוד חדשות ולהגשה של דוחות הערכת איכות למועצה להשכלה גבוהה הכל בהתאם וכמפורט במסמכי המכרז. 

2. תחילת מתן השירותים ע"י הזוכה תהא תוך 30 (שלושים) ימים, ממועד החתימה על חוזה התקשרות ועד תום תקופת האחריות (שלא תפחת מ- 12 חודשים). הספק  מתחייב לתת שירותי תחזוקה, כולל שירותי אחסון וענן למערכת לתקופה של חמש שנים החל ממועד סיום תקופת האחריות. המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד 5 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים.

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז דו שלבי שבו לרכיב האיכות יהיה משקל של 60% ולרכיב התמורה יהיה משקל של 40%.

4. הזוכה במכרז ידרש להמציא למועצה, בעת החתימה על הסכם ההתקשרות, ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה בגובה של 10% (עשרה אחוזים) מערך הצעתו (כולל מע"מ) כערבות ביצוע.

5. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

5.1 המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או עוסק מורשה בישראל.

5.2 למציע אישורים בתוקף ועל שמו על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976  ואישור על ניכוי מס במקור.

5.3 המציע הוא בעל מחזור כספי של 2,000,000 (שני מליון) ש"ח לפחות, בכל-אחת מן השנים 2015, 2016 ו-2017, בתחום ההקמה והתחזוקה של מערכות מידע.

5.4 במהלך שנת 2017, המציע העסיק, בו-זמנית, לפחות 8 (שמונה) אנשי מקצוע בתחום המחשוב לתקופה של שנה לפחות.

5.5 המציע, בעצמו או בשיתוף עם קבלני-משנה, סיפק או מספק במסגרת פרוייקט שלם את כל השירותים: אספקה, הקמה, התקנה, הטמעה, הכנסה לפעולה ותחזוקה של מערכת מידע להגשה של חומרים מקוונים, המורכבים ממספר מסכים ושלבי הגשה, כולל הגשה של מסמכים מצורפים, הפועלת אצל לקוחות בארץ, וזאת במהלך 3 (שלש) שנים, לפני המועד האחרון להגשת הצעות לפי מכרז זה ול-3 (שלושה) גופים לפחות.

5.6 על מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע להיות בעל השכלה על-תיכונית מוכרת ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל בתחום המחשוב וכן בעל נסיון של 5 (חמש) שנים לפחות בנהול של פרויקטים בתחום ההגשה של חומרים מקוונים, המורכבים ממספר מסכים ושלבי הגשה, כולל הגשה של מסמכים מצורפים.

5.7 המציע, בעצמו או בשיתוף עם קבלני-משנה, הוא בעל חוות שרתים פעילה, במדינת ישראל, הכוללת שירותי ענן, אשר, נכון למועד הגשת ההצעה, מספקת שירותים בפועל לארגונים או ללקוחות אחרים וערוכה מבחינה של תשתיות מחשוב ותקשורת מגובות (בתוך החווה ומחוץ לה), מערך אחסון ואבטחת מידע, מערך אנרגיה מגובה, מיזוג אויר, ארונות תקשורת, כבילה, אבטחה פיזית של מתקן החווה וכל מאפיין נוסף, הנדרש לתפקוד התקין והמלא של חוות השרתים לפי מכרז זה, וכמפורט בתת-סעיף 2.3.5.2 במכרז.

5.8 המציע הוא יצרן התוכנה או ספק מורשה בארץ של יצרן התוכנה לאספקה של המערכות המוצעות ושל שירותי התחזוקה, לפי הנדרש על-פי מכרז זה. 

6. מסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת כאן

7. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 03.07.2018 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים (כתובת בוויז מל"ג),
עד לא יאוחר מיום 02.09.18 בשעה 16:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

9. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

10. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

11. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר אף אחת מן ההצעות, שהוגשו למכרז, אם תקציב המועצה למטרה זו לא יכסה את העלויות, כפי שיידרשו בהצעות שנתקבלו.

12. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

13. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.