מכרז פומבי דו שלבי מס' 02/2020 למתן שירותי תחזוקה, אחסון ושירותים נוספים לאתרי האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 14/05/2020
תאריך אחרון לשאלות 18/02/2020
תאריך פרסום 04/02/2020
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

עדכון מועד הגשת ההצעות

בהמשך להודעתנו מיום 18.3.20 בעיתונות ובאתר המל"ג המועד האחרון להגשת הצעות יחול ביום חמישי ה-14.5.2020 עד לא יאוחר מהשעה 14:00. ההצעה תוגש לתיבת המכרזים במשרדי המל"ג ברחוב ז'בוטינסקי 43 רחביה ירושלים כתובת בוויז "מל"ג".

יש לוודא ולתאם הגעה עם אבי פדידה בטלפון 050-6237082 או עם ליזי בן דוד בטלפון 050-6237074.

למניעת ספקות יובהר כי לא תתקבלנה טענות על איחור בהגשת ההצעה בשל העדר תיאום או אי עמידה במועד שתואם.

על מגיש ההצעה לעמוד בהוראות משרד הבריאות שיהיו במועד ההגשה, לרבות חבישת מסכה ולבישת כפפות.


– הודעה בעקבות נגיף הקורנה –

לאור משבר הקורונה וההנחיות המשתנות, הרינו להודיעכם על דחיית מועדי הגשת המכרזים הנ"ל למועד לא ידוע ובהתאמה מועדים נוספים.

על המבקשים להשתתף במכרז לעקוב אחר הפרסומים באתר האינטרנט.

מועד הגשת המכרזים יפורסם באתר האינטרנט בלבד, ולא תתקבל כל טענה בקשר לאי ידיעת המועדים.


1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה" ) מזמינה בזה הצעות למתן שירותי תחזוקה, אחסון ושירותים נוספים לאתרי האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה, כמפורט במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות תהיה למשך שנתיים ממועד חתימת הצדדים על ההסכם (להלן: "תקופת ההתקשרות"). למועצה נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת (להלן: "תקופות הארכה"). יובהר כי סך תקופות ההתקשרות לא יעלו במצטבר על שש שנים.

כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז דו שלבי שבו לרכיב האיכות יהיה משקל של 70% ולרכיב התמורה יהיה משקל של 3. 30%.

4. רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים להלן:

4.1 תנאי סף מנהליים:

4.1.1 המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או עוסק מורשה.

4.1.2 המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, כשהם תקפים.

אם המציע הוא תאגיד – במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים בגין שנת 2019 או מוקדם מכך והוא אינו "חברה מפרה" כמשמעותה בסעיף 362א' לחוק החברות, התשנ"ט- 4.1.3 1999.

 4.2 תנאי סף מקצועיים:

4.2.1 המציע הקים, החל מיום 1.1.2017 ועד המועד האחרון להגשת הצעות, שלושה (3) אתרי אינטרנט לפחות הכוללים אפיון ועיצוב, העומדים בכל התנאים הבאים:

4.2.1.1 כל אחד מהאתרים הוא אתר תוכן שעיקר פעולתו לספק מידע דינמי ומתעדכן, עם תכנים מגוונים (טקסט, תמונות, וידיאו) ומערכת ניהול תוכן למנהלי האתר (ממשק בק אופיס לעריכה, הזנת תוכן, ניהול הגדרות, תפריטים).

4.2.1.2 לפחות שני אתרי אינטרנט פותחו במערכת וורדפרס.

4.2.1.3 לפחות אתר אחד הוא בשפה האנגלית המופנה לקהל בין-לאומי והוטמע על-ידי המציע מנוע חיפוש חכם או מסנן (פילטרים) עבור ניווט אינטואיטיבי והתמצאות קלה בתכני האתר.

4.2.1.4 לא ניתן להציג לצורך עמידה בתנאי סף זה דפי נחיתה ואתרי תדמית.

4.2.2 המציע תחזק, החל מיום 1.1.2017 ועד המועד האחרון להגשת הצעות, לפחות שלושה (3) אתרי אינטרנט, מתוכם 2 אתרים הם בוורדפרס, במשך 12 חודשים רצופים לפחות עבור כל אתר.

4.2.3 אין מניעה להציג את אתרי האינטרנט שהוצגו בסעיף 9.3.1 לעיל לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 9.3.2 לעיל. או אתר אינטרנט אחד.

4.2.4 מנהל הפרויקט:

המציע מעסיק ביחסי עובד – מעסיק מנהל הפרויקט בעל  ניסיון בניהול של לפחות שלושה (3) פרויקטים של תחזוקת אתרי אינטרנט החל מיום 1.1.2017, כאשר:

4.2.4.1 לפחות אתר אינטרנט אחד פותח במערכת וורדפרס.

4.2.4.2 לפחות אתר אינטרנט אחד הוא באנגלית המופנה לקהל בין-לאומי.

"ניסיון בניהול" לצורך עמידה בתנאי זה משמע ריכוז עבודת תחזוקת אתר אינטרנט והמערכות מול אנשי הפיתוח, הבדיקות ויתר עובדי הפרויקט ומול הלקוח.

 

5. הצעת המחיר מורכבת מארבעה רכיבים:

רכיב 1: מחיר עבור אחסון ותחזוקה שנתית של אתרי האינטרנט של המל"ג כמפורט בנספח א1 למכרז. במחירים אלה יש לגלם ולהביא בחשבון את כל הוצאותיו של המציע במסגרת דרישות התחזוקה כפי שמפורטות במכרז זה, לרבות הזמינות הנדרשת.

רכיב 2: מחיר עבור עבודות בהן יידרש ייעוץ/פיתוח/שינוי/שיפור של רכיב/ים באתר. מחיר זה ינקב כמחיר שעתי עבור שעת עבודה אחת.

רכיב 3: מחיר שעתי עבור עבודות איפיון של רכיבים באתר.

רכיב 4: מחיר שעתי עבור עבודות עיצוב גרפי של רכיב/ים באתר.

המציע יגלם בהצעתו את כלל הוצאותיו לצורך ביצוע השירותים, לרבות עלויות המערכות, שכר מנהל הפרויקט ויתר עובדיו, שירותי משרד, רכש, מחשוב ויתר השירותים הנדרשים לו לשם ביצוע שלם וכולל של השירותים.

6. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן

7. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום שלישי ה- 18/02/2020 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום ראשון ה- 22/03/2020 בשעה 14:00 . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

9. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

10. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

11. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

12. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

 

מענה לשאלות הבהרה

מסמכי המכרז מעודכנים לאחר שאלות הבהרה

Analytics che.org.il Audience Overview 20191201-20200223

Analytics studyinisrael.che.org.il Audience Overview 20191201-20200223

נספחים ה' וו'


נספח ב להסכם – אישור עריכת ביטוחים

מסמכי מכרז תחזוקת אתר האינטרנט 02.2020