מכרז פומבי דו-שלבי מס' 02/2014 לרכישה, אספקה, התקנה והתאמות של פתרון ניהול משאבים הכוללים, מערכת ERP ואופציה למימוש מערכת ניהול ידע במועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 09/09/2014
תאריך אחרון לשאלות 24/07/2014
תאריך פרסום 03/07/2014
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 chelogo

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 02/2014 לרכישה, אספקה, התקנה והתאמות של פתרון ניהול משאבים הכוללים, מערכת ERP ואופציה למימוש מערכת ניהול ידע במועצה להשכלה גבוהה

 המועצה להשכלה גבוהה מודיעה בזאת כי הליכי מכרז זה הינם מושהים.

 הודעה מתאימה תפורסם לאחר שיוחלט לחדש את הליכי המכרז, ככל שיוחלט.

 

 

 

 

 

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות לרכישה, אספקה, התקנה והתאמות של פתרון ניהול משאבים הכוללים, מערכת ERP ואופציה למימוש מערכת ניהול ידע במועצה, הכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי המכרז.

 

2. כמפורט במכרז, תקופת ההתקשרות הראשונה (תקופת ההקמה) היא לשנה. למועצה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההקמה לעד עוד שנתיים. כמו כן, ישנה גם תקופת תחזוקה של עד שבע שנים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית, כך שרק הצעות שתקבלנה לפחות 70% מניקוד האיכות תעבורנה לשלב הכספי.

 

4. רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן – רשאי להגיש הצעה במכרז זה:

 

          4.1 למציע כמות מצטברת של 150 לקוחות קיימים, כהגדרתם במכרז זה, בארץ במהלך 6 השנים האחרונות, המשתמשים במערכת.

         4.2 היקף הפעילות הפיננסית של המציע בכל הנוגע להשקעה הכספית בפיתוח המוצר המוצע (ברמת הקוד, שדרוג תשתיות בסיס, מערכות BI אינטגרליות וכדומה),   כולל עלויות כח אדם, בשנת הכספים האחרונה (2013) עמד על 3 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) לפחות.

 

4.3 היקף המכירות של המציע בשנת 2013 לא פחת מסכום של 8 מיליון ₪ (כולל מע"מ).

 

4.4 נכון למועד הגשת ההצעה, למציע יש לפחות 20 לקוחות קיימים, כהגדרתם במכרז זה, פעילים שונים בישראל כאשר לפחות שניים מהם רכשו לא פחות מ-200 רישיונות של המערכת המוצעת ושני לקוחות אלה הם לקוחות של למעלה מ- 3 שנים של עבודה רציפה במערכת המוצעת, בתקופה של 5 השנים האחרונות.

 

4.5 המערכת המוצעת על כל מרכיביה המוגדרים בהצעה כקיימים, זמינה להתקנה תוך חודש מיום הגשת ההצעה. זמינות זו חלה על המערכת לרבות התאמתה לעבודה בישראל. המערכת כאמור בסעיף זה פועלת בישראל במהלך 5 השנים האחרונות בצורה מוכחת.

 

4.6 למציע מרכז תמיכה המפעיל מערכת online לתיעוד הקריאות וניתנת לצפייה על ידי הלקוח כולל הפקת דוחות SLA חודשיים.

 

4.7 למציע מוקד תמיכה טלפוני בימי העבודה א' עד ה' ובשעות העבודה 08:00 עד 17:00.

 

4.8 למוצר לפחות שלושה ספקי פתרונות (Solution Provider) בזמן מקביל בחמש השנים האחרונות.

 

 

5. מסמכי המכרז מתפרסמים בתחתית הדף.

 

6. ניתן לפנות למועצה בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום 24/07/2014 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום  09/09/2014 בשעה 12:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

 

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

9. מודגש, כי הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.

 

10. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.