מכרז פומבי דו-שלבי מס' 03/2017 לתחזוקה של מערכת IBM Cognos TM1 במועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 09/08/2017
תאריך אחרון לשאלות 20/07/2017
תאריך פרסום 07/07/2017
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל
 1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לתחזוקה למערכת
  IBM Cognos TM1 בהתאם לרשיונות השימוש בתוכנה ולשרותי מומחים. המערכת מותקנת ופועלת בארבע יחידות במועצה להשכלה גבוהה, החל מתחילת שנות ה-2000 (להלן – "המערכת" או "TM1").
  יודגש, כי המועצה אינה עושה שימוש ברכיב BI Cognos, ולכן במכרז זה השימוש במונח TM1 מתייחס למוצר TM1 בלבד.
  התיאור המלא של המערכת המותקנת במועצה, אשר לה נדרשים השירות והתחזוקה, וכן השירותים הנדרשים למועצה מפורטים במסמכי המכרז, בנספח ג' – המפרט הטכני ונספח השירותים.

 

 1. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה היא ל- שנה אחת. למועצה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות ובלבד שסך תקופת ההתקשרות (כולל תקופת ההתקשרות המקורית) לא תעלה על 5 שנים סה"כ.

 

 1. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל של 80% ולרכיב המחיר משקל של 20%.

 

 1. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:
  • המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או עוסק מורשה.
  • המציע הוא ספק מורשה מטעם חברת IBM לאספקה של רשיונות ולתחזוקה של מערכת TM1.
  • המציע בעל נסיון מוכח של שלוש (3) שנים לפחות, בתקופה של חמש (5) השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לפי מכרז זה, בתחזוקה של מערכות TM1.
  • במסגרת ההצעה, המציע יציג שני מומחים למתן השירות (מכלול השירותים המוגדרים בנספח ג', המפרט הטכני ומפרט השירותים) שכל אחד מהם הוא בעל נסיון של שנתיים לפחות, במהלך חמש (5) השנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לפי מכרז זה, בתחזוקה של מערכות TM1.
  • למציע אישורים בתוקף ועל שמו על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976  ואישור על ניכוי מס במקור.

 

 1. מסמכי המכרז

 

 1. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 20.7.17 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

 1. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים בבמשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 9.8.17  בשעה 16:00:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה יפסלו לא ידונו.

 

 1. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

 1. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

 

 1. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 

 1. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.