מכרז פומבי דו שלבי מס' 04/2019 למתן שירותי ייעוץ השקעות פיננסי עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 14/11/2019
תאריך אחרון לשאלות 10/10/2019
תאריך פרסום 16/09/2019
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן "המועצה") מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ייעוץ השקעות פיננסי עבור המועצה והוועדה לתכנון ותקצוב הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

2. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה תחל ביום חתימת ההסכם על ידי המועצה וסיומה בתום 12 חודשים רצופים ממועד החתימה כאמור (להלן – "תקופת ההתקשרות הראשונה"). למועצה בלבד שמורה זכות-ברירה (אופציה), בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת ההתקשרות הראשונה לארבע תקופות התקשרות נוספות בנות שנה כל אחת ועד לסך מצטבר של 5  שנים נוספות (להלן: "זכות הברירה"). המועצה תהיה רשאית לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה, בכפוף למידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו בפועל בהתאם להוראות מכרז זה, בכפוף לצרכיה, לתקציבה, להוראות כל דין ולהוראות ההסכם הנספח למכרז זה.

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז הסכום שישולם לזוכה בגין מתן השירותים נשוא המכרז יהיה בהתאם לגובה ההצעה הזוכה שתשלום כסכום חודשים קבוע ("ריטיינר") בכפוף לתנאי ההסכם.

4. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

4.1 המציע בעל אישורים תקפים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976.

4.2 המציע והנציג מטעמו בעלי וותק וניסיון של 7 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ כלכלי בתחום ההשקעות, במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

4.3 המציע נתן שירותים כאמור עבור 10 לקוחות לפחות בחמש השנים האחרונות.

4.4 למציע ניסיון במתן שירותי ייעוץ בתחום ההשקעות לשלושה לקוחות לפחות המנהלים תיקים בהיקף של 30 מיליון ₪ ללקוח, ביניהן לקוח/ות מהמגזר הציבורי.

4.5 המציע הוא אזרח ותושב ישראל המוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה, או לחילופין הוא תאגיד שהתאגד בישראל עפ"י חוק, ומנהל ספרים כחוק.

4.6 המציע יעמיד לצורך מתן השירותים צוות יועצים (שניים לפחות; להלן: "הצוות המוצע"):

4.6.1 נציג המציע – נציג המציע יהיה במעמד של שותף במציע או מבעליו.

4.6.2 צוות היועצים המוצע בעל/י רישיון בתוקף לייעוץ השקעות/ניהול תיקי השקעות מהרשות לנירות ערך בהתאם לחוק.

4.6.3 היועץ הנוסף/יועצים נוספים בעלי ניסיון ורקע במתן שירותי ייעוץ השקעות.

4.6.4 לנציג המוצע השכלה אקדמית בתחומי הכלכלה ו/או החשבונאות.

4.7 המציע בעל רישיון בתוקף לייעוץ השקעות/ניהול תיקי השקעות מהרשות לנירות ערך בהתאם לחוק.

4.8 מציע שלפי שיקול דעת המל"ג, קיימת לגביו אפשרות ממשית לניגוד עניינים בין עסקיו או ענייניו, או עסקי או ענייני בעלי השליטה בו או גופים שבשליטתו, לבין הנדרש לשם ביצוע השירותים נשוא הליך זה, לא יהיה רשאי להשתתף בהליך.

 

5. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

6. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום חמישי ה-10/10/2019 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום חמישי ה-14/11/2019 בשעה 14:00 הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

10. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

11.מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

 

מענה לשאלות הבהרה