מכרז פומבי דו-שלבי מס' 04/2016 לאספקת שירות ותחזוקה של מרכזיית IP מתוצרת Avaya עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 01/12/2016
תאריך אחרון לשאלות 15/11/2016
תאריך פרסום 27/10/2016
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

1 . המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מזמינה בזה הצעות לאספקת שירות ותחזוקה של מרכזיית IP מתוצרת AVAYA , הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

2 . תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה היא לשנה. למועצה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות ובלבד שסך תקופת ההתקשרות (כולל תקופת ההתקשרות המקורית) לא תעלה על 5 שנים סה"כ.

 

3 . כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל של 25% ולרכיב המחיר משקל של 75%.

 

4 . רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

 

  • המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או עוסק מורשה.
  • המציע הוא ספק שירות מורשה מטעם חברת Avaya .
  • המציע בעל ניסיון מוכח של 3 שנים רצופות לפחות, בתקופה של חמש (5) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, בשירות ותחזוקה של מרכזייה כמו זו הנדרשת למועצה ושמאפייניה מפורטים במפרט הטכני עבור 10 לקוחות לפחות.
  • המציע השתתף בסיור מציעים במשרדי המועצה.
  • למציע אישורים בתוקף ועל שמו על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ואישור ניכוי מס במקור.

 

5 . מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

 

6 . סיור מציעים יתקיים במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ביום 8.11.16 בשעה 10:00 .

 

7 . ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 15.11.16 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

8 . את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 1.12.16  בשעה 16:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה יפסלו לא ידונו.

 

9 . המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

10 . המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

 

11 . מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

 

12 . מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

 

 

נספחים

מענה על שאלות הבהרה

מסמכי המכרז המעודכנים