מכרז פומבי דו שלבי מס' 04/2017 למתן שירותי סוכנות נסיעות ושירותי תיירות נלווים בארץ ובחו"ל למועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 19/09/2017
תאריך אחרון לשאלות 05/09/2017
תאריך פרסום 22/08/2017
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל
 1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה" או "המל"ג") מזמינה בזה הצעות למתן שירותי סוכנות נסיעות ושירותי תיירות נלווים בארץ ובחו"ל עבור המועצה והוועדה לתכנון ותקצוב כמפורט במסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה היא ל- 36 חודשים. למועצה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות ובלבד שסך תקופת ההתקשרות (כולל תקופת ההתקשרות הראשונה) לא תעלה על 8 שנים סה"כ.
 3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז דו שלבי שבו לרכיב האיכות יהיה משקל של 80% ולרכיב התמורה יהיה משקל של 20%.
 4. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:
  1. המציע הינו עוסק מורשה. ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום על פי דין במדינת ישראל.
  2. המציע בעל נסיון מוכח של 3 שנים לפחות במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה ברכישת כרטיסי טיסה לחו"ל בהיקף משמעותי של לפחות 50,000 ₪ בשנה, למוסדות להשכלה גבוהה ו/או לגופים במגזר הציבורי ו/או הממשלתי.לעניין סעיף זה, "מגזר ציבורי ו/או ממשלתי" ייחשבו משרדי ממשלה ויחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים הנכללים ברשימת התאגידים הסטטוטוריים אשר פורסמה ע"י משרד האוצר ומצורפת למכרז כנספח ז' וכן כל תאגיד סטטוטורי שהמל"ג אישרה ככזה במענה לפנייה שהתקבלה אצלה מהמציע עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז. יודגש, כי במסגרת פניה כאמור להכללת תאגידים סטטוטוריים נוספים המוכרים לצורך המכרז – הכרעתה של המל"ג בעניין סיווגו או היעדר סיווגו של תאגיד כתאגיד סטטוטורי לצורך הליך זה תהיה סופית.
   להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע פרופיל מקצועי שיכלול את פרטי הניסיון הרלוונטיים, לרבות השנים בהם ניתנו השירותים.
  3. המציע בעל מחזור שנתי של הכנסות מפעילות של 150 מיליון ₪ לפחות בשלוש השנים האחרונות.
  4. על המציע להיות חבר בארגון IATA (International Air Transport Association).
  5. על המציע להיות חבר בהתאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל.
  6. על המציע להיות רשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל. להוכחת עמידתו בתנאי הסף, על המציע לצרף להצעתו העתק תעודת ההתאגדות ותדפיס מלא עדכני מאת הרשם הרלוונטי.
  7. תצהיר חתום על-ידי מורשה חתימה של המציע בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום וייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, בנוסח המצ"ב למכרז, כנספח ה' שלו.
  8. קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976 – (אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות); העתק האישורים יצורף להצעת המציע כהוכחה לעמידה בדרישות תנאי סף זה.
 5. מסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.che.org.il, במדור מכרזים.
 6. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 5.9.17 עד השעה 16:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.
 7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 19.9.17 בשעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.
 8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.
 9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.
 10. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.
 11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה