מכרז פומבי דו שלבי מס' 05/2019 למתן שירותי גרפיקה עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 16/01/2020
תאריך אחרון לשאלות 19/12/2019
תאריך פרסום 05/12/2019
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה" ) מזמינה בזה הצעות למתן שירותי גרפיקה עבור המועצה והוועדה לתכנון ותקצוב כמפורט במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות נושא מכרז זה הינה לתקופה של 12 חודשים החל ממועד חתימת ההסכם על-ידי המועצה (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). המועצה תהא ראשית להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה  בעד 48 חודשים נוספים.

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז דו שלבי שבו לרכיב האיכות יהיה משקל של 80% ולרכיב התמורה יהיה משקל של 20%.

4. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

4.1 המציע הוא תאגיד רשום כדין או עוסק מורשה.

4.2. המציע בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

4.3. המציע בעל ניסיון במתן שירותי גרפיקה החל מיום 1.1.2015, בהיקף של 50,000 ₪ (לא כולל מע"מ), בכל אחת מהשנים 2015, 2016, 2017, 2018 ו-2019.

5.ככל שייבחרו עד שלושה ספקים במכרז החלוקה תהא בין היתר לפי תפוקה בפועל של כל ספק, מחיר הצעותיהם, איכות התוצרים, עמידת בלוחות זמנים, הכל לפי שיקול דעת המועצה, הספק מוותר מראש על כל טענה לעניין זה.

6. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

7. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום חמישי ה- 19/12/2019 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת Mechrazim@che.org.il .

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 16/01/2020 עד השעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

9. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

10. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

11. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

12. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

מענה לשאלות הבהרה

מסמכי מכרז מעודכנים לאחר שאלות הבהרה