מכרז פומבי דו-שלבי מס' 05/2014 למתן שירותי ייעוץ מקצועי חיצוני רב-תחומי עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
תאריך אחרון להגשה 30/09/2014
תאריך אחרון לשאלות 15/09/2014
תאריך פרסום 01/08/2014
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

 

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") והוועדה לתכנון ותקצוב (להלן: "הות"ת) מזמינות בזה הצעות למתן שירותי ייעוץ מקצועי חיצוני רב-תחומי עבור המל"ג והות"ת, הכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי המכרז.

 

2. כמפורט במכרז, תקופת ההתקשרות הראשונה היא לשנה. למל"ג ולות"ת שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לעד עוד שתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.

 

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל של 80% ולרכיב המחיר משקל של 20%.

 

4. רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן – רשאי להגיש הצעה במכרז זה:

 

4.1. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות ביעוץ או עבודה בנושאים ופרויקטים הקשורים למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

4.2. חתימת המציע על התחייבות למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות בנוסחם בנספחים ד' ו-ה' למכרז.

4.3. על המציע להיות בעל ניסיון בתחומים המפורטים להלן (על המציע לפרט במסמך קורות החיים שיגיש באיזה אופן מתקיימות דרישות סעיף זה):

4.3.1. היכרות עם מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

4.3.2. היכרות עם מודל התקצוב של הות"ת.

4.3.3. היכרות עם עולם המחקר באוניברסיטאות, ובפרט, עם סוגיית הפרסומים המדעיים.

4.3.4. היכרות עם מערכות השכלה גבוהה בעולם, לרבות מודלים שונים של תקצוב ההשכלה הגבוהה.

4.4. אישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה וכל אישור אחר, הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.

4.5. מובהר, כי ככל שהמציע הוא תאגיד – עליו לפרט בהצעתו את שם היועץ מטעמו שיבצע את השירותים בפועל, ובמקרה כזה, נדרש כי היועץ עצמו יעמוד בתנאי הסף הנזכרים להלן, ובהתאם המסמכים הנזכרים להלן יתייחסו אליו, ככל שזה רלוונטי.

 

5. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

 

6. ניתן לפנות למועצה בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום 15/09/14 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

 

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 30/9/2014 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

 

8. המל"ג וות"ת שומרות לעצמן את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה להן ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 

9. מודגש, כי הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.

 

10. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.