מכרז פומבי דו-שלבי מס' 08/2013 למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 20/05/2013
תאריך אחרון לשאלות 06/05/2013
תאריך פרסום 25/04/2013
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה והוועדה לתכנון ותקצוב (להלן: "השירותים"), הכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי המכרז.

 

להלן מסמכי המכרז:

נוסח מסמכי המכרז

הודעה לעיתונות

שאלות ותשובות הבהרה

נוסח מסמכי המכרז המעודכנים בעקבות תשובות ההבהרה – יש להגיש הצעות לפי נוסח זה.