מכרז פומבי דו-שלבי מס' 09/2013 לאספקה והתקנה של "מכפילי-חניה" לחניון משרדי המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 23/06/2013
תאריך אחרון לשאלות 09/06/2013
תאריך פרסום 24/05/2013
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל
תיאור

סיור מציעים יתקיים ביום ה', 30/5/2013 בשעה 11:00 במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 33 בירושלים.

כל המעוניין להגיש הצעה חייב להשתתף בסיור – אחרת הצעתו תיפסל.

המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה" או "המזמין") מזמינה בזה הצעות לאספקה והתקנה של מתקנים לחניה כפולה בחניון תת-קרקעי במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 33 בירושלים (להלן – "העבודות") הכל בהתאם ובכפוף למפורט להלן בתנאי מכרז זה.

 

להלן מסמכי המכרז:

נוסח מסמכי המכרז

הודעה לעיתונות