מכרז פומבי דו-שלבי מס’ 10/2013 למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 28/07/2013
תאריך אחרון לשאלות 11/07/2013
תאריך פרסום 28/06/2013
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) מזמינה בזה הצעות למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה והוועדה לתכנון ותקצוב (להלן: “השירותים”), הכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי המכרז.

 

להלן מסמכי המכרז:

נוסח מסמכי המכרז

הודעה לעיתונות

שאלות ותשובות הבהרה

הודעה לעיתונות 2 – הודעה מיום 22.7.2013

נוסח מסמכי המכרז המעודכנים בעקבות תשובות ההבהרהיש להגיש הצעות לפי נוסח זה.