מכרז פומבי דו שלבי מס' 5/2021 למתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי למועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 10/08/2021
תאריך אחרון לשאלות 30/06/2021
תאריך פרסום 16/06/2021
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

מענה לשאלות הבהרה מכרז 05/2021

מסמכי המכרז 05/2021 לאחר שאלות הבהרה


שינוי לו"ז מועדי המכרז והגשת ההצעה

בהמשך לפרסום המכרז בנדון ופניות שהתקבלו, מודיעה ועדת המכרזים של מינהל המועצה להשכלה גבוהה
(להלן - "המועצה") כדלקמן:

1. מועד אחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה יהיה ביום ג' ה-  27/7/2021 .

2. דחיית מועד הגשת הצעות - המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום ג' 10/08/2021 לא יאוחר מהשעה 14:00 בצהריים. אין שינוי ביחס למקום הגשת ההצעות.

3. מסמכי המכרז יעודכנו בהתאם לשאלות ההבהרה שהוגשו ויעודכנו בהמשך באתר המל"ג.


1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן - "המועצה" או "המל"ג") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי מלא, שישמשו את עובדי המועצה, לפי צרכי המועצה ולפי הגדרות המכרז על כלל נספחיו. 

2. תקופת ההתקשרות הינה ממועד המסירה הראשונה של כלי הרכב למועצה ועד לתקופה בת 36 חודשים. המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם (בלי שתוטל עליה חובה לעשות כן) בתקופה נוספת בת 36 חודשים. תקופת הליסינג תהא לתקופה של 36 חודשים ממסירת כל כלי רכב, וזאת אף אם הסתיימה תקופת ההסכם הראשונה או תקופת ההסכם המוארכת, הכל כמפורט במכרז ובהסכם. 

3. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז חד שלבי שבו לרכיב המחיר יהיה משקל של 100% .

4. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

4.1 המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל.

4.2למציע אישורים בתוקף ועל שמו על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-  1976. ד

4.3בידי המציע רישיון תקף להחכרת רכב מאת המפקח על התעבורה בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה- 1985. כ

4.4 המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה עם רישיון בתוקף, על-פי דין.

4.5 למציע יש לפחות 10 שנות ותק במתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תיפעולי.

4.6 במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות המציע סיפק שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תיפעולי עבור 3 לקוחות, לתקופה של 24 חודשים לפחות ובהיקף של 20 כלי רכב, לכל לקוח.

4.7 המציע מפעיל מוקד שירות 24/7, 364 ימים בשנה, וניידות שירות לטיפול בתקלות דרך או בפניות.

4.8 למציע הסדרים עם מוסכי שירות (בתחום שיפוטה של העיר ירושלים) מורשים על-ידי יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים על-ידיו לחכירה על-פי תנאי מכרז זה, לרבות סדנאות לטיפול בתקרים והחלפת צמיגים, תחנות שירות, והתקנת אביזרים;

ו/או לרשות המציע סניפים ו/או מוסכים בתחום שיפוטה של העיר ירושלים, התומכים בשרותי תחזוקה, הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקתם השוטפת של כלי הרכב.

4.9 למציע הסדר עם חברת שירותי דרך לרבות חילוץ וגרירה. 

5. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן

6. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום 30.6.2021 עד השעה 14:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 27.7.2021  בשעה 14:00   הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

10. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה. 

11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

 


מענה לשאלות הבהרה מכרז 05/2021

מסמכי המכרז 05/2021 לאחר שאלות הבהרה


מסמכי מכרז 05/2021