מכרז פומבי דו-שלבי 09-2012 לבחירת חברה שתספק שירותים של מסחור ידע למוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב
תאריך אחרון להגשה 30/08/2012
תאריך אחרון לשאלות 17/06/2012
תאריך פרסום 30/05/2012
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל
תיאור

כנס מציעים יתקיים ביום חמישי, כד׳ סיוון תשע״ב (14.6.2012) בשעות 11:00-13:00 במכון ון ליר (אולם ישיבות קומה ב'), רח׳ ז׳בוטינסקי 43 ירושלים. ההשתתפות בכנס המציעים אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז הנ׳׳ל.

המעוניינים להגיע לכנס המציעים מתבקשים לאשר הגעתם בטלפון :02-5679957 או באי מייל :Merav@che.org.il 
עד ליום 12.6.2012 

 

 

 

הודעה בדבר פרסום נוסח מתוקן של מסמכי מכרז פומבי דו-שלבי מספר 9/2012

 

היום 23.7.2012, הועלה לאתר נוסח מתוקן של המכרז, ההסכם ונספחיהם בהתאם לתשובות ההבהרה שניתנו במסגרת המכרז. על מגישי ההצעה להגיש את ההצעה על גבי המסמכים המעודכנים כאמור. מציע שלא עשה כן, ועדת המכרזים תהא רשאית לראותו כמי שהגיש את ההצעה על גבי המסמכים המעודכנים או לחלופין תהא רשאית לפסול את הצעתו, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

תשומת לב המציעים מופנית לעדכון בנושא ההון העצמי הדרוש במכרז, כפי שהוא מופיע בסעיף .5.5 למכרז ובסעיף 27 להסכם וכן לנספח כתב התחייבות גורמים משקיעים (נספח ו/1 למכרז) שנוסף לנוסח המעודכן אותו יש חובה לצרף להצעה.

 

הבהרה זו מהווה חלק ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

 

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום חמישי, יב באלול, תשע״ב (30.8.2012) בשעה 15:00.

 

מסמכי מכרז מיום 23.7.2012:

הודעה בדבר פרסום נוסח מתוקן

מכרז יולי 2012

הסכם חברה מדינה

הסכם חברה מוסד ידע מלא

הסכם חברה מוסד ידע חלקי

נספח י רשימת מוסדות מתוקצבים

 

מסמכי מכרז מיום 23.4.2012:

הודעה על המכרז

המכרז

הסכם חברה מדינה – נספח ג

רשימת מוסדות מתוקצבים – נספח י

 

שאלות תשובות והבהרות:

מענה לפנייה – 30.8.2012

תגובה לפניות- דחיית מועד הגשה 27.8.2012

תגובה לפניה -דחיית מועד הגשה – 14.08.2012

אלות ותשובות לאחר כנס מציעים – יוני 2012

התייחסות למידע משרד האוצר

הבהרות למכרז 12.06.2012

שאלות ותשובות 12.06.2012