מכרז פומבי מספר 01/2021 למתן שירותי מחשוב וייעוץ בתחום SharePoint למועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 12/04/2021
תאריך אחרון לשאלות 11/03/2021
תאריך פרסום 15/01/2021
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

עדכון 21.03.2021:

תשובות לשאלות הבהרה

מסמכי המכרז המעודכנים - לאחר שאלות הבהרה


04.03.2021: הודעה בדבר שינוי תנאי סף ועדכון מועדים

בהמשך לפרסום המכרז, הרינו להודיע על שינוי תנאי הסף הקבוע בסעיף 9.3 כדלקמן:

9.3 המציע בעל הסמכה תקפה ברמת שותפות מטעם מיקרוסופט ישראל "MPN Gold Parter" או ""MPN Silver Partner בהתמחות Collaboration and Content Resourcing Management.
או לחילופין – למציע הסכם חתום ופעיל עם מיקרוסופט ישראל בהתמחות Collaboration and Content Resourcing Management (SharePoint, Power Platform ,Teams).

יובהר לענייו עמידה בתנאי הסף, כי במקרה שהמציעה במכרז נמנית על אשכול חברות: (1) הפועלות יחד כגוף אחד תחת חברה אם; (2) בבעלות ובשליטה מלאה (100%) המבנה התאגידי נטול משמעות תפעולית ועסקית; ( 3) התנהלות חברות האשכול במהלך העסקים הרגיל והשוטף, היא כישות אחת המנוהלת על-ידי הנהלה אחת; (4) הדוחות הכספיים מאוחדים – ניתן לעמוד בתנאי הסף הקבוע בסעיף 9.3 למכרז באמצעות חברת האם או חברה אחרת באשכול החברות, אולם המציע תעמוד בעצמה ביתר תנאי הסף הקבועים במכרז.


 

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") מעוניינת בהצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון והמשך תכנון, ליווי, יישום, פיתוח ותחזוקה של מערכות SharePoint קיימות ועתידיות של מיקרוסופט, ומוצרים/שירותים תומכים נוספים לפי צרכי המועצה (להלן: "השירותים").

2. בכוונת המועצה לבחור עד שני זוכים במכרז. ההצעה שאחוז ההנחה הוא הגבוה ביותר תזכה במכרז כ"ספק ראשון", וההצעה שאחוז ההנחה ידורג במקום השני תזכה כ"ספק שני", אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור במי מהן.

3. תקופת ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים ממועד חתימת המועצה על ההסכם עם הזוכה/ים. למועצה הזכות להאריך את ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בעד 6 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

4. רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים בעצמם, במועד הגשת ההצעה, על כל תנאי הסף המפורטים להלן:

4.1           המציע הוא תאגיד ישראלי רשום כדין בישראל או עוסק מורשה בישראל.

4.2           המציע בעל כל האישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.

4.3           למציע ישנה אחת מההסמכות המפורטות להלן בתוקף וברמת שותפות מטעם מיקרוסופט ישראל:

4.3.1                  "MPN Gold Parter" או "MPN Silver Partner" באחת או יותר מההתמחויות הבאות:

4.3.1.1              Collaboration and Content Resourcing Management.

4.3.1.2              Cloud Customer Relationship Management.

4.4           החל מיום 1.1.2018 המציע ביצע לפחות שני פרויקטים מבוססי SharePoint (גרסה 2016 ומעלה), בהיקף של לפחות 100,000 ₪ לא כולל מע"מ, אשר כללו תכנון ואפיון, יישום/פיתוח, הטמעה של מערכות או אפליקציות או אתרי אינטרנט או פורטלים אירגוניים.

4.5           החל מיום 1.1.2018 המציע ביצע פרויקט מבוסס SharePoint (גרסה 2016 ומעלה) ללקוח אשר מעסיק לפחות 150 עובדים

ניתן לעמוד בתנאי זה באמצעות אחד מהפרויקטים שהוצגו לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף ‎4.4 לעיל.

4.6           החל מיום 1.1.2018, המציע נתן שירותי מחשוב וייעוץ בתחום SharePoint (גרסה 2016 ומעלה) ללקוח אחד לפחות שהוא גוף ציבורי הכפוף לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998.

ניתן לעמוד בתנאי זה באמצעות אחד מהפרויקטים שהוצגו לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף ‎4.4 לעיל.

4.7           המציע בעל ניסיון בהסבת מערכת ישנה אחת לפחות לגרסה של 2016 ומעלה. לא ניתן להציג לשם עמידה בסעיף זה פרויקט שהוצג בסעיפים ‎4.4 ו-‎4.5.

4.8           המציע מעסיק ביחסי עובד-מעסיק מנהל תיק לקוח, אשר ישמש כמנהל הלקוח אם המציע יזכה, העומד בתנאים הבאים במצטבר:

4.8.1                  ניהל החל מיום 1.1.2016 לפחות שני תיקי לקוחות, שעבור כל לקוח ניתנו לפחות חמישה שירותים ממגוון השירותים המפורטים להלן בסביבת SharePoint:

4.8.1.1              תכנון ארכיטקטורה הכולל היבט תשתיתי ואפליקטיבי למערכות או רכיבים המבוססים על פתרונות SharePoint ;

4.8.1.2              מימוש (יישום ופיתוח) מערכות ו/או רכיבים בסביבת SharePoint ;

4.8.1.3              ניתוח ובדיקת מערכות קיימות ואפיון פתרונות לצרכי הלקוח לטובת ייעולם ושיפורם;

4.8.1.4              בדיקות איכות;

4.8.1.5              תחזוקת מערכות קיימות, לרבות תמיכת משתמשים וטיפול בתקלות;

4.8.1.6              פיתוח ממשקים ייעודים למערכות צד ג' (ERP, CRM וכו')

4.8.1.7              ביצוע הסבות של פיתוחים מבוססי SharePoint 2007/2010/2013 לגרסאות 2016 2019  ו- SharePoint online .

4.8.1.8              הטמעה והדרכות למשתמשים;

4.8.1.9              UI/UX ;

4.8.1.10           ייעוץ בנושא אבטחת מידע, הגנת פרטיות, זמינות, ביצועים, גיבויים ושיחזור;

4.8.1.11           שדרוג לגרסאות SharePoint  עדכניות (2016, 2019 ו-online)

4.8.1.12           התקנת חבילות עדכונים מצטברים (cumulative Update) לסביבות SharePoint.

4.9           המציע  מעסיק ביחסי עובד מעסיק לפחות שלושה בעלי מקצוע בתחומים הבאים:

4.9.1                  ארכיטקט תוכנה;

4.9.2                  מנתח מערכות;

4.9.3                  מפתח/מיישם בתחום ה-SharePoint;

4.9.4                  מומחה תשתיות SharePoint;

4.9.5                  מעצב UI/UX`

4.9.6                  בודק תוכנה(QA);

4.9.7                  יובהר כי לא ניתן להציג עובד אחד שהוא בעל מקצוע ביותר מתחום אחד.

5. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

6. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום ראשון ה-31/01/2021 עד השעה 12:00  באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

7. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום ראשון ה- 21/02/2021 עד השעה 14:00 . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

8. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

10. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.


תשובות לשאלות הבהרה

מסמכי המכרז המעודכנים - לאחר שאלות הבהרה

 נספח א': טופס פרטי המציע שימו לב, יש להגיש מודפס בלבד ולא בכתב יד