מכרז פומבי מספר 03/2021 להקמה והפעלת תכנית מעטפת ייעוץ וליווי לסטודנטים חרדים
תאריך אחרון להגשה 10/08/2021
תאריך אחרון לשאלות 30/06/2021
תאריך פרסום 14/06/2021
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המל"ג מעוניינת בקבלת הצעות מגופים העומדים בתנאי הסף להקמה והפעלה של מערך ייעוץ וליווי סטודנטים חרדים, הכל כמפורט במכרז זה. תקופת ההתקשרות תהא החל ממועד חתימת המל"ג על ההסכם עם הזוכה ועד ליום 31.8.2024 (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). בתום תקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה למל"ג הזכות להאריך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות הראשונה, ב-עד 48 חודשים נוספים. 

אם מציע צבר ניסיון כחלק מקבוצה, הוא יוכל להציג ניסיון זה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, אם חלקו בקבוצה היה לפחות 40%. 

2. תנאי הסף להשתתפות במכרז, הינם, במצטבר:

2.1 המציע הוא מלכ"ר רשום כדין בישראל – עמותה או חברה לתועלת הציבור או אגודה שיתופית.

2.2 למציע אישור ניהול תקין תקף לשנת 2021.

2.3המציע בעל כל האישורים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-  1976. ג

2.4 למציע ניסיון מצטבר של 3 שנים לפחות במהלך 7 השנים האחרונות בייעוץ והכוונה ללימודים אקדמיים ללפחות 1000 אנשים שונים.

2.5 למציע ניסיון של 3 שנים לפחות במצטבר במהלך 7 השנים האחרונות בהפעלת תכניות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית בלפחות אחד התחומים הבאים: קידום תעסוקתי או חינוך (לרבות השכלה גבוהה) או רווחה או מעורבות קהילתית או פיתוח כלכלי-חברתי או הכנה לשירות צבאי או אזרחי ושילוב בהם."קידום תעסוקתי" בסעיף זה משמעו: ביצוע פעולות שונות ומותאמות במטרה להביא לשילובו של אדם בעבודה או לשפר מצבו התעסוקתי (בהיבט של שכר/היקף משרה). למען הסר ספק, פרויקט אשר כלל שירותי השמה/העסקה בלבד אינו עונה על ההגדרה לקידום תעסוקתי.

2.6 במהלך 3 השנים האחרונות המציע נתן שירות ללפחות 1000 אנשים שונים בו-זמנית.

2.7 במהלך השנים 2017, 2018 ו-2019 או 2018, 2019 ו-2020 למציע התקשרות בהיקף כספי מצטבר של 2 מיליון ₪ (כולל מע"מ) לפחות מול גופים ציבוריים. "גוף ציבורי" לצורך סעיף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, משרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות.

2.8 המציע ניהל בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019 או 2018, 2019 ו-2020 תקציב של לפחות 5 מיליון ₪ (כולל מע"מ).

2.9 המציע יציג מנהל פרויקט, אשר ינהל את הפרויקט בפועל אם המציע יזכה, העומד בכל התנאים שלהלן:

2.9.1 בעל תואר ראשון לפחות המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (או תואר מחו"ל שקיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך).

2.9.2 ניסיון ניהולי של 3 שנים מצטברות במהלך 7 השנים האחרונות הכולל:

2.9.3 ניהול צוות של 5 עובדים לפחות.

2.9.4 ניהול תכנית או ארגון בתחומי קידום תעסוקתי או חינוך (לרבות השכלה גבוהה) או רווחה או מעורבות קהילתית או פיתוח כלכלי-חברתי.

2.10 ניהול תקציב שנתי של לפחות 3 מיליון ₪ ב-3 מתוך 7 השנים האחרונות.

2.11 עבודה או פעילות עם הציבור החרדי, או לחילופין היכרות מעמיקה ומוכחת עם מגזר זה.

3. בחירת ההצעה הזוכה תהא על-פי איכות ההצעה.

4. מסמכי המכרזים מתפרסמים כאן

5. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום 30.6.2021 עד השעה 13:00   באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il  (בקובץ WORD).

6. את ההצעה/ות יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 10.8.2021 בשעה 14:00 .  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרזים, שניהם או חלקם, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרזים.

8. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרזים, האמור במסמכי המכרזים יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

9. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.

10. תשומת לב המציעים לתצהיר ניגוד העניינים, נספח 8 ו- 8א להסכם, המצורף כקובץ נפרד אולם מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 


עדכון 01/08/2021

שאלת הבהרה נוספת מכרז 03/2021


עדכון 18/07/2021

מענה לשאלות הבהרה מכרז 03/2021

מסמכי המכרז 03/2021 לאחר שאלות הבהרה

נספחים - מכרז 03/2021 לאחר שאלות הבהרה - קובץ Word


מסמכי מכרז 03/2021

נספח 8 - תצהיר ניגוד עניינים מכרז ליווי