מכרז פומבי מס' 01/2019 לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור בשעות הערב והלילה עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 16/04/2019
תאריך אחרון לשאלות 31/03/2019
תאריך פרסום 14/02/2019
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

עדכון תנאי סף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מתכבדת בזאת להודיעכם כדלקמן: 

תנאי הסף הקבוע בסעיף 9.3  יתוקן כדלקמן: "המציע  מספק שירותי סיור בעיר ירושלים  לרבות מתן מענה רצוף וזמין לכל פניה בכל ימות השנה 24/7".

תנאי הסף הקבוע בסעיף 9.4 יתוקן כדלקמן: "המציע בעל ניסיון קודם, במהלך השנים 2016, 2017 ו-2018, במתן שירותי סיור ללפחות 10 לקוחות, מתוכם לפחות 3 לקוחות הינם לקוחות עסקיים, שבכל אחד מהם מועסקים לפחות 100 עובדים". 

תנאי הסף הקבוע בסעיף 9.6 יתוקן כדלקמן: סיפת הסעיף תמחק ובמקומה ירשם "במקרה שבו המציע הוא תאגיד, יהיה בעל הרישיון הנ"ל אחד מבעלי המניות המחזיק למעלה מ-25% מהון המניות המונפק והנפרע או אחד ממנהלי התאגיד, או אחד מהמנויים בסעיף 10א(א) לחוק כלי היריה, תש"ט-1949".

2. מפגש מציעים נוסף, יתקיים ביום 24/03/2019 בשעה 10:00. מובהר כי ההשתתפות בכנס המציעים חובה, אולם אין חובה על מציע שהשתתף במפגש המציעים הקודם להשתתף במפגש זה.

3. להלן שינוי לוחות הזמנים למכרז: 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 31 במרץ 2019 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות 16 באפריל 2019 עד השעה 14:00

4. ניתן לפנות למועצה בכתב לקבלת הבהרות עד למועד הקבוע בסעיף 3 לעיל באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת Mechrazim@che.org.il .

5.מסמכי המכרז המעודכנים מפורסמים כאן

6. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד למועד הקבוע בסעיף 3 לעיל. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה יפסלו לא ידונו.

7. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.

מסמכי מכרז 01.2019 – אבטחה וסיור לילה- מעודכנים לאחר שאלות הבהרה

פרוטוקול סיור ציעים 24.03.2019 מס' 2- – מכרז מיגון

שאלות הבהרה – מכרז 01.2019 – לאחר עדכון תנאי סף – סבב שני

פרוטוקול סיור ציעים 24.02.2019 – – מכרז מיגון

תשובות לשאלות הבהרה

 


 

1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן – "המועצה") מזמינה בזה הצעות לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור בשעות הערב והלילה עבור המועצה להשכלה גבוהה הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

2. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה היא ל- 24 חודשים. בתום תקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה למועצה זכות הברירה להאריך, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות בעד 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת, ועד ל-36 חודשים נוספים סך הכל (להלן: "תקופות (ה)הארכה"), הכל בכפוף לצרכי המועצה ולפי כל דין.

3. ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה תבחן המל"ג את מידת שביעות רצונה מטיב השירותים, מהרמה המקצועית של צוות המציע ומיכולתו לבצע את השירותים בהתאם לדרישות המכרז, הכל כמפורט בהסכם.

4. כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז שבו לתמורה יהא משקל של 100%. המועצה תבחן את עמידתם של ההצעות (והמציעים) בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי המכרז. ההצעות שעמדו בתנאי הסף תדורגנה בהתאם למחיר המוצע בהן (100% מחיר). ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הזול ביותר והעומדת בתנאי הסף תזכה במכרז, אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה.

5. רשאים להגיש הצעות רק מציעים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:

5.1 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.

5.2 המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976.

5.3 המציע מפעיל מוקד אבטחה בעיר ירושלים בכל ימות השנה  24/7.

5.4 המציע בעל ניסיון קודם, במהלך השנים 2016, 2017 ו-2018, בהפעלת מוקד אבטחה ומתן שירותי סיור ללפחות 10 לקוחות, מתוכם לפחות 3 לקוחות הינם לקוחות עסקיים, שבכל אחד מהם מועסקים לפחות 100 עובדים.

5.5 המציע בעל רישיון תקף לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי סעיף 18(א) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב- 1972.

5.6 המציע בעל רישיון מיוחד תקף להחזקת כלי ירייה לפי סעיף 10ג לחוק כלי היריה, תש"ט- 1949. במקרה שבו המציע הוא תאגיד, יהיה בעל הרישיון הנ"ל אחד מבעלי המניות המחזיק למעלה מ-25% מהון המניות המונפק והנפרע או אחד ממנהלי התאגיד, או אחד מהמנויים בסעיף 10א(א) לחוק כלי היריה, תש"ט-1949.

6. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן 

7. מפגש מציעים ייערך ביום ראשון ה- 24/02/2019 בשעה 10:00  בבניין המועצה, רח' ז'בוטינסקי 43 ירושלים.

8. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד ליום חמישי ה-28/02/2019 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il.

9. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, עד לא יאוחר מיום יום שני ה-25/03/2019 בשעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה לא תידונה.

10. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

11. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר או הצעה כל שהיא.

12. מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה. 

13. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.